Διδακτορικές Σπουδές: Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Τουρισμός

της Ελευθερίας Χασάπη

Προκήρυξη

Το Τμήμα δεν δεσμεύεται να επιλέξει υποψήφιους διδάκτορες για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις, ούτε η πλήρωση όλων είναι αναγκαία. Προβλέπεται η αναφορά ονόματος μέλους ΔΕΠ, αρμόδιου για την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής ανά γνωστικό πεδίο.

Προϋποθέσεις και κριτήρια για τις διδακτορικές σπουδές

 1) Η εισαγωγή για τις διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού προϋποθέτει οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο βαθμός του πτυχίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 7.0. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί χαμηλότερος βαθμός, κατόπιν αιτιολογημένης τεκμηρίωσης εκ μέρους της Συνέλευσης του Τμήματος.

β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:

 • Για σπουδές στην Ελλάδα μεγαλύτερος ή ίσος με «8.0»
 • Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή ίσος με «55%»
 • Για σπουδές στις ΗΠΑ υψηλότερος ή ίσος με «Β»
 • Για σπουδές σε άλλες χώρες, υψηλότερος ή ίσος με το το «Β» των ΗΠΑ

γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Επιπρόσθετα, το Τμήμα μπορεί κατά βούληση και ανάλογα με τυχόν ιδιαιτερότητες επιμέρους γνωστικών πεδίων, να ζητήσει τη γνώση και άλλης(ων) γλώσσας(ων). Η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας αποδεικνύεται με ένα από τα παρακάτω, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001:

 • Πιστοποιητικό Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή Ελληνικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 (αντίστοιχο του Proficiency).
 • TOEFL Paper ≥ 550/677 ή TOEFL IBT ≥ 80/120 ή IELTS Academic ≥ 6,5 που αποκτήθηκε εντός της προηγούμενης διετίας.
 • Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο (από το ΔΟΑΤΑΠ) πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο τουλάχιστον ετών σε αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης αγγλόφωνου ΑΕΙ.
 • Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
 • Απολυτήριος τίτλος αγγλόφωνων σχολών ισότιμων των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Πτυχίο τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) πλήρους ακαδημαϊκού έτους.

2) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα στην περίπτωση που η βαθμολογία του μεταπτυχιακού διπλώματος του υποψηφίου δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που έχουν ορισθεί παραπάνω, μπορεί να συζητηθεί η αίτησή του/της στη Συνέλευση του Τμήματος μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της ΣΕΔΣ και του ενδιαφερόμενου επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, προκειμένου να συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:

α) Τεκμηριωμένη ικανότητα και προοπτική για έρευνα. Η ερευνητική ικανότητα τεκμηριώνεται είτε με την δημοσίευση επιστημονικών εργασιών (σε έγκριτα διεθνούς φήμης επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή/και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών) ή με άλλα αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας (πχ. ερευνητική απασχόληση σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα ή ερευνητικά προγράμματα.)

β) Αποδεδειγμένη πλούσια επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία υψηλού επιπέδου (τουλάχιστον πέντε ετών) στο επιστημονικό αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

γ) Κατοχή Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από Διεθνώς Διακεκριμένο Πανεπιστήμιο.

Διαδικασία εισαγωγής, προθεσμίες και δικαιολογητικά

Ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτήσεων για τις διδακτορικές σπουδές ορίζεται η Παρασκευή 12/03/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού. Μαζί με την αίτηση όπως κατατεθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Α. Έντυπη Αίτηση Προαιρετικά, ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση μπορεί να προτείνει ως επιβλέποντα έναν καθηγητή του Τμήματος ο οποίος είναι κατάλληλος για να αναλάβει την επίβλεψη.

Β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Γ. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Δ. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.

Ε. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου.

ΣΤ. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Ζ. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού διπλώματος.

Η. Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Θ. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές τις οποίες είτε οι ίδιοι οι συντάξαντες τις αποστέλλουν απευθείας στην Γραμματεία του Τμήματος ή ο/η υποψήφιος/α καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο του συντάξαντος θα πρέπει να αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).

Ι. Περίληψη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας ή διπλωματικής εργασίας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
ΙΑ. Πλήρη αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).
ΙΒ. Ερευνητική πρόταση

Ο/Η υποψήφιος/α για τις διδακτορικές σπουδές υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μια Ερευνητική Πρόταση (Παράρτημα Ι: Οδηγός Ερευνητικής Πρότασης από Υποψήφιους Διδάκτορες), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τίτλο
 • Θεματική περιοχή/Πεδίο
 • Λέξεις-Κλειδιά
 • Συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος και ανασκόπηση της σχετικής πρόσφατης συναφούς βιβλιογραφίας
 • Συνεισφορά στην επιστήμη και ερευνητική πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής
 • Βασικός σκοπός, στόχοι και αρχικά ερευνητικά ερωτήματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής
 • Προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας
 • Χρονοδιάγραμμα (κατά εκτίμηση) της προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία πρωτογενούς ερευνητικού υλικού, συγγραφή της διατριβής κ.λπ.
 • Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το υπό προκήρυξη γνωστικό πεδίο καθώς και με το συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό/συγγραφικό/διδακτικό) ή/και επαγγελματικό έργο του υποψήφιου
 • Βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες εμφανίζονται στην πρόταση.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού η αρτιότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα ελεγχθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος και έπειτα διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφίων, όπως αυτές ορίστηκαν στην 14η ΓΣ/1-9-2020, ώστε να προχωρήσουν, σε συνεργασία με τη ΣΕΔΣ στην αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στον Κανονισμό.

Δυνατότητα κλήσης των υποψηφίων για τις διδακτορικές σπουδές σε συνέντευξη (δια ζώσης ή  εξ αποστάσεως) από τις τριμελείς επιτροπές από κοινού με την ΣΕΔΣ δεν αποκλείεται. Κατατίθεται εισήγηση με μορφή υπομνήματος εντός διμήνου στη Συνέλευση του Τμήματος από τις τριμελείς επιτροπές σε συνεργασία με την ΣΕΔΣ. Αν η εισήγηση είναι θετική για κάποιον/α υποψήφιο/α και γίνει δεκτή από τη Συνέλευση, η Συνέλευση προχωρά στον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντα) για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, μαζί με την έγκριση του αρχικού θέματος-τίτλου της διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!