Διδακτορικές Διατριβές: Θέσεις στο ΔΙΠΑΕ

του Στέλιου Αμπατζίδη

Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, είναι το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Το τμήμα αυτό ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί  ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα του τότε ΤΕΙ Σερρών. Ακολούθησε η μετονομασία του το 2013 σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ώσπου το Τμήμα αυτό ενσωματώθηκε το 2019 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Το Τμήμα αυτό χωρίζεται σε δύο θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου, την κατεύθυνση των Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών και την κατεύθυνση των Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών.  Για αυτό και σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να διασφαλιστεί από την πλευρά του πανεπιστημίου το κατάλληλο ακαδημαϊκό περιβάλλον, έτσι ώστε οι φοιτητές, το προσωπικό και οι ερευνητές να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους. Έτσι, θα καλλιεργήσει τη γνώση και θα συμβάλλει στην εξέλιξη της γνώσης της Μηχανολογίας.Διδακτορικές Διατριβές

Συνεπώς, με αφορμή τα παραπάνω, το Τμήμα αυτό προσφέρει θέσεις και  τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή πάνω στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 

 • Βελτιστοποίηση μηχανολογικών κατασκευών από σύνθετα υλικά, (1) θέση.
 • Μελέτη, χαρακτηρισμός, έλεγχος, χρήσεις και προοπτικές περιβαλλοντικά φιλικών υλικών, (1) θέση.
 • Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύγχρονων επιφανειακών επιστρωμάτων σε μεταλλικά υποστρώματα για μηχανολογικές εφαρμογές, (1) θέση.
 • Περιβαλλοντικές Επιδόσεις Συστημάτων Κίνησης Οχημάτων, (1) θέση.

Κριτήρια Εισαγωγής στο Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι Διδάκτορες θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΙ της χώρας ή από ομοταγές Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
 • Να έχουν αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού που να έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Το γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να είναι σχετικό με το Τμήμα που προκηρύσσει το Διδακτορικό.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προκήρυξης και γίνουν δεκτοί, καλούνται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας και ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3.  Αντίγραφα Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
 4.  Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού (με ακριβή μέσο όρο).
 5. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας ή/και δεύτερης Ξένης Γλώσσας (εάν υπάρχει).
 6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και πιστοποιητικά συμμετοχής σε Ερευνητικά Προγράμματα (εάν υπάρχουν).
 7.  Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 8.  Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.
 9.  Σχέδιο της ερευνητικής πρότασης της Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο περιλαμβάνει: Tον τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, το γνωστικό πεδίο, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με τις επιστημονικές απόψεις επί του θέματος και την αναμενόμενη επιπλέον συμβολή της προτεινόμενης Διατριβής, τους σκοπούς και την/τις υπόθεση/εις της Διδακτορικής Διατριβής ή/και τα σχετικά ερευνητικά ερωτήματα, τη μεθοδολογία, καθώς επίσης και τη σχετική βιβλιογραφία και το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της Διατριβής. Το θέμα θα πρέπει να είναι ερευνητικά και επιστημονικά πρωτότυπο και να προάγει την επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού. Το προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
 10.  Η αίτηση υποψηφιότητας για Διδακτορικές Σπουδές θα πρέπει, απαραιτήτως, να υποστηρίζεται από τον προτεινόμενο Επιβλέποντα Καθηγητή της Διδακτορικής Διατριβής και να συνυπογράφεται από αυτόν.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι Διδάκτορες υποβάλλουν τους φακέλους τους ως τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών:
Α) είτε με email στο info@mech.ihu.gr, αν το μέγεθος του επισυναπτόμενου συμπιεσμένου αρχείου είναι μικρότερο των 10 ΜΒ.
Β) είτε μέσω των δωρεάν υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων (προτείνεται η υπηρεσία WeTransfer, αν το μέγεθος του επισυναπτόμενου συμπιεσμένου αρχείου είναι μεγαλύτερο των 10 ΜΒ.

Τα Στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής: 23210 49124-125.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!