Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση

ΕΚΠΑ: ΠΜΣ “Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών”

της Ιωάννας Τζαναβάρη

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: «Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών» ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

“Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών”: Γενικές πληροφορίες

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών απαιτείται:

 • Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση 10 υποχρεωτικών και 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 7.5 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 • Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (25 ECTS) και η παρακολούθηση υποχρεωτικού σεμιναρίου (5 ECTS) στο Δ’ εξάμηνο.

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα είναι είκοσι (20).

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μέχρι 35%.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά, που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι, σε ψηφιακή μορφή, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση συμμετοχής (Έντυπο αίτησης διαθέσιμο ΕΔΩ),
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
 3. Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής,
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όπου αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου,
 5. Πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας της Ε.Ε. από τις παρακάτω (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική), επιπέδου τουλάχιστον Β2 (επικυρωμένο αντίγραφο από δικηγόρο ή εκδούσα αρχή),
 6. Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (Πρότυπο διαθέσιμο ΕΔΩ),
 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις),
 8. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
 9. Τυχόν άλλα πτυχία Α.Ε.Ι και πιστοποιητικά ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2,
 10. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (εφόσον υπάρχει),
 11. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος (εφόσον υπάρχει),
 12. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.).
 13. Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας (εφόσον υπάρχουν),
 14. Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας,
 15. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων (εφόσον υπάρχουν),
 16. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο σχετικό έργο ή δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν).

Προθεσμία και τρόπος υποβολής

Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών ΕπιστημώνΟι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε., μέσω αυτής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), επιλέγοντας Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα και το πεδίο 05. Αίτηση υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι το Σάββατο 15 Ιουλίου 2023.

Κριτήρια επιλογής

Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και γλωσσομάθεια σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται:

 • Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. – βαθμός συναφών με την κατεύθυνση προπτυχιακών μαθημάτων – διπλωματική ή πτυχιακή εργασία (15 μονάδες)
 • Επιπλέον ξένη γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2 (5 μονάδες)
 • Περισσότερα του ενός πτυχία Α.Ε.Ι. (5 μονάδες)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (5 μονάδες)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (5 μονάδες)
 • Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (10 μονάδες)
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας (5 μονάδες)
 • Προφορική συνέντευξη σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος (50 μονάδες)

Δίδακτρα και περισσότερες πληροφορίες

Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών ΕπιστημώνΤα δίδακτρα για την φοίτηση στο πρόγραμμα ανέρχονται στο ποσό των 2800€ (σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου), όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ..

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού ή απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Προγράμματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!