Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Διαχείριση Γης και Real Estate

της Αρτέμιδος Βενιέρη

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ: 4649/8-10-2021) με τίτλο «Διαχείριση Γης και Real Estate».

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος έγκειται σε μια συνδυαστική προσέγγιση της Διαχείρισης της Γης και της αγοράς ακινήτων καθώς και της νομικής, τεχνικής και οικονομικής διάστασης αυτών.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ βρίσκεται στο εγχείρημα παροχής ειδικών γνώσεων όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί  η αγορά των ακινήτων, τις κατάλληλες τεχνικές για την συλλογή, την ανάλυση και παρουσίαση της πληροφορίας για τα ακίνητα και την Γη, το θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του χώρου, καθώς και τα οικονομικά των ακινήτων και τις μεθόδους εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας. 

Επιπλέον, ο στόχος του προγράμματος έγκειται στην θεωρητική αλλά και πρακτική εμβάθυνση στα προαναφερθέντα αντικείμενα. Επειδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εμπλέκεται σε πολλαπλούς επιστημονικούς κλάδους, οι απόφοιτοι θα έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις ενός ευρέος φάσματος, που σχετίζεται με τα Ακίνητα και την Γη.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, διαδραματίζει η ύπαρξη σύγχρονων τεχνολογιών και η εξοικείωση των φοιτητών με αυτές. Παραδειγματικά, χρησιμοποιούνται τοπογραφικές και γεωδαιτικές μέθοδοι μέτρησης και εντοπισμού της ακίνητης περιουσίας (τοπογραφικές αποτυπώσεις, όργανα τοπογραφικών μετρήσεων, δορυφορικά συστήματα εντοπισμού GNSS όπως GPS κλπ.). Επιπλέον, το Π.Μ.Σ χρησιμοποιεί συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την καταγραφή των ιδιοκτησιών (Εφαρμογές GIS σε θέματα ακινήτων, Συστήματα Πληροφοριών Γης – LIS) αλλά και μεθόδους τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας για την απεικόνιση των ακινήτων και της κάλυψης γης με επίγεια και εναέρια μέσα (δορυφορικές εικόνες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συστήματα mobile mapping κτλ.)

Χρονική διάρκεια & Δίδακτρα

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, απαιτείται, κατ’ ελάχιστο, η φοίτηση για τρία εξάμηνα σπουδών. Τα τρία εξάμηνα περιλαμβάνουν: διδασκαλία μαθημάτων, παρακολούθηση σεμιναρίων και εκπόνηση εργασιών, καθώς και συγγραφή και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ ανά φοιτητή. Ειδικότερα, 1000 ευρώ το εξάμηνο. Ωστόσο, δύναται η απαλλαγή έως και του 30% των τελών φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης υποτροφιών, υπό τη μορφή μερικής απαλλαγής διδάκτρων. Οι υποτροφίες δίνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι αρίστευσαν κατά το πρώτο έτος σπουδών τους στο πρόγραμμα. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης και εξ αποστάσεως μαθημάτων (άρθρο 5 ΦΕΚ 5035/1-11-2021).

Real Estate

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ ξεκινούν το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 Υποψήφιοι

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί , ύστερα  από επιλογή, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι ανώτατων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής στα πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Οικονομίας καθώς και Πληροφορικής και Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, σε καλό επίπεδο.

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από Επιτροπή που συγκροτεί η Συνέλευση του Τμήματος και επικυρώνεται από τη Συνέλευση. Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: τον γενικό βαθμό του προπτυχιακού διπλώματος, την ερευνητική δραστηριότητα του αιτούντα, την επαγγελματική του εμπειρία ή την τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος και την προσωπική συνέντευξη.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2023, στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
  2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
  3. Βιογραφικό σημείωμα.
  4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Γης & Real Estate.
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (γραπτές) από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
  6. Αποδεικτικά γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου Β2 (παρ. 2, άρθ. 34 του Ν. 4485/17). Οι υποψήφιοι/ες που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, θα εξετάζονται γραπτώς στην αγγλική γλώσσα από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ.
  7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  8. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω E-mail, στην εξής διεύθυνση: real-estate@uniwa.gr .

Επιπροσθέτως, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την Ιστοσελίδα του προγράμματος:n https://realestate.uniwa.gr/  ή/και να αποστείλετε E-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  real-estate@uniwa.gr .

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!