Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Δίκαιο και Οικονομία 

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics» από τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (Ο.Ε.), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Σκοπός του ΔΠΜΣ

 • Επιμόρφωση και βελτίωση ικανοτήτων των στελεχών, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις ή στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα με γνώσεις ανάλογες των αναγκών της συγκεκριμένης ειδίκευσης.
 • Ανάπτυξη σύγχρονων αρχών και μεθόδων αποτελεσματικής διοίκησης των Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.
 • Ειδική γνώση στους τομείς του δικαίου και των οικονομικών. Γίνεται προσέγγιση με διεπιστημονικό τρόπο τη θεωρία και την εφαρμοσμένη ανάλυση στα πεδία του δικαίου και της οικονομίας και συνδυάζουν γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες και εξελίξεις που διέπουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, τα στελέχη εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εργαλεία για την παροχή νομικών και οικονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
 • Μοναδική ευκαιρία για διεπιστημονικές μελέτες του δικαίου και της οικονομίας. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ιδανικό για τα στελέχη που σχεδιάζουν μια επαγγελματική καριέρα στο δίκαιο ή την οικονομία και θέλουν να βρουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τους διεθνείς οργανισμούς, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και εν γένει τον οικονομικό ή νομικό κλάδο.

Για τον σκοπό του ΔΠΜΣ οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες βρίσκουν περισσότερα εδώ

Δίκαιο και ΟικονομίαΠροθεσμία υποβολής αιτήσεων για ΔΠΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από 01/03/2022 μέχρι και 31/05/2022 ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Κόστος παρακολούθησης 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 6.000 ευρώ έχουν ως εξής: 

 • α’ εξάμηνο, 2000 €
 • β’ εξάμηνο, 2000 €
 • γ’ εξάμηνο, 2000 €.

Διάρκεια σπουδών ΔΠΜΣ

Η έναρξη του ΔΠΜΣ θα γίνει τον Σεπτέμβριο 2022 και η διάρκειά είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Δίκαιο και ΟικονομίαΘα ήταν καλό οι αιτούντες να αποστείλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Αίτηση που χορηγείται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ηλεκτρονικά.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
 5. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής.
 6. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας όπως αυτή αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ (επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (πρότυπο συστατικής επιστολής θα βρείτε εδώ).
 9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν).
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών του ΔΠΜΣ.

Περαιτέρω πληροφορίες 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν την προκήρυξη για το νέο ΔΠΜΣ εδώ και να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις στους παρακάτω συνδέσμους: 

Ωστόσο, μπορούν να επικοινωνήσουν και στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς:  210-414 2113, 2309. Επιπλέον, μπορούν είτε να επισκεφτούν τη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Γραμματεία Καραολή και Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 , είτε να αποστείλουν email στα: nikichri@unipi.grmle@unipi.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!