ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακό «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία και Εφαρμογές»

της Νάντιας Βαβουράκη

Ανακοινώθηκε από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το μεταπτυχιακό με τίτλο «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία και Εφαρμογές».

Το μεταπτυχιακό

Γερμανική ΦιλολογίαΣτο πρόγραμμα «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία και Εφαρμογές» θα εισαχθούν είκοσι (20) φοιτητές, πτυχιούχοι του προπτυχιακού κύκλου σπουδών Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης στα γερμανικά και πρόκειται για μαθήματα σεμιναριακού τύπου.

Το μεταπτυχιακό παρέχει δύο ειδικεύσεις:

 • Γερμανική Λογοτεχνία – Ελληνογερμανικές σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
 • Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (Για την αίτηση πατήστε εδώ).
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 4. Αναλυτική βαθμολογία.
 5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή φωτοτυπία διαβατηρίου).
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ2 (ισχύει για τους πτυχιούχους που δεν προέρχονται από Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του κανονισμού).
 1. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (ισχύει για τους αλλοδαπούς   ατόχους ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του κανονισμού).
 1. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές σε σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση επιστημονικό πεδίο, εφόσον υπάρχουν.

10. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (σε σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση επιστημονικό πεδίο), εφόσον υπάρχουν.

Τα δικαιολογητικά 9 και 10, εφόσον υφίστανται, θα πρέπει να αναφερθούν στο βιογραφικό σημείωμα και να κατατεθούν στην γραμματεία σε περίπτωση επιτυχίας στις εξετάσεις

Πως γίνεται η επιλογή των υποψηφίων

Την ευθύνη της επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ έχει η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων (γραπτών και προφορικής συνέντευξης). Ο ακριβής τρόπος εξέτασης θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022. Τα κριτήρια τα οποία συνυπολογίζονται για την επιλογή (με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας) είναι τα ακόλουθα:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 • Μέσος όρος βαθμολογίας των σχετικών με την επιλεγείσα ειδίκευση
  μαθημάτων σε ποσοστό 5%
 • Επίδοση σε Διπλωματική εργασία (συναφούς προς την επιλεγείσα ειδίκευση
  γνωστικού αντικειμένου), όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών,
  σε ποσοστό 5%
 • Ερευνητική δραστηριότητα ή/και δημοσιεύσεις (σε σχετικό με την επιλεγείσα
  ειδίκευση επιστημονικό πεδίο) σε ποσοστό 10%
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 10%
 • Επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ σε ποσοστό 50%

Σημειώνεται ότι τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές εξετάσεις εισαγωγής διενεργούνται στη γερμανική γλώσσα.

Προθεσμίες και δίδακτρα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr.

Το παρόν μεταπτυχιακό είναι δωρεάν.

Περισσότερα

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ -συγκεκριμένα την κυρία Μαρία Τρουλλινού- στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ στον 3ο όροφο (γραφείο 307) Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ώρες 11.00-13.00

Ή να στείλετε email στο mtroullin@gs.uoa.gr

Ή να τηλεφωνήσετε στα 210-7277312, 210-7277307, 210-7277308 και 210-7277794

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού πατώντας εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!