ΠΜΣ στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

της Ιωάννας Γιαννοπούλου

Αποφασίζεται η προκήρυξη 25 θέσεων πτυχιούχων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία» (έως και 10 στην κατεύθυνση «Βυζαντινή Φιλολογία» και έως 15 στην κατεύθυνση «Νεοελληνική Φιλολογία») που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει κατόπιν εξετάσεων.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν και αρχίζει το Φεβρουάριο του 2021. Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης ορίζονται τα 4 εξάμηνα ενώ υπάρχει  η δυνατότητα για μερική φοίτηση ή αναστολή φοίτησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας από την 1η /11/2020 έως και τις 15/12/2020. Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη συμπληρώνοντας τα πεδία για την εγγραφή νέου χρήστη ή αν έχουν ήδη εγγραφεί, να εισέλθουν με τα στοιχεία τους και να επιλέξουν «Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών». Κατόπιν πρέπει να ενεργοποιήσουν από την ενότητα Φιλοσοφική Σχολή/ Τμήμα Φιλολογίας/ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία» την επιλογή «Αίτηση Υποψηφιότητας» ή «Η αίτησή μου» και να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρειάζεται επίσης, να ανεβάσουν όλα τα δικαιολογητικά στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά» και να οριστικοποιήσουν την αίτηση πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο πτυχίου ή, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α δεν έχει ακόμα ορκιστεί, βεβαίωση περάτωσης σπουδών στην οποία να αναφέρεται συγκεκριμένος βαθμός πτυχίου. Για τους/τις πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.
  • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, και αν υπάρχει επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία του/της υποψήφιου/- ιας.
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2. Αν δεν κατατεθεί κάποιος αντίστοιχος τίτλος γλωσσομάθειας, οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.
  • Σύντομη έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1.000 λέξεων).
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψηφίους/-ες.
  • Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία (δημοσιεύσεις, βραβεία, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.), που ο/η υποψήφιος/-α πιστεύει ότι θα βοηθήσουν στην πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αίτησής του/της.
  • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψήφιους/-ες.

Τα αντίγραφα των όσων ζητούνται δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθεί έλεγχος γνησιότητας των τίτλων.

 

Τα αρχεία θα πρέπει:

  • να είναι σε μορφή PDF και
  • το κάθε ένα από αυτά πρέπει να έχει μέγεθος έως 2MB

Το συνολικό μέγεθος όλων των αρχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20MB. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο και ανεξάρτητο αρχείο PDF. Δε γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων ή/και φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αν υπάρχουν συστατικές επιστολές αυτές δεν κατατίθενται από τους υποψηφίους αλλά αποστέλλονται στη Γραμματεία απευθείας από τους συντάκτες. Επιλέγουν να τις στείλουν είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλολογίας – ΠΜΣ – 74100 Ρέθυμνο , είτε στο emailpgrad@phl.uoc.gr από λογαριασμό email που ανήκει στον συντάκτη. Είναι απαραίτητο να υπάρχει η ένδειξη «Συστατική Επιστολή», η αναφορά του ονόματος του υποψηφίου καθώς και το όνομα, η ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον συντάκτη. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να έχουν σταλεί εντός της προθεσμίας που δίνεται για την επιβολή των αιτήσεων.

Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 18/1/2021 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα επιδιωχθεί να γίνει αργότερα την ίδια μέρα (18/1/2021) ή την επομένη, (19/1/2021). Οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν για αυτό κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι υποψήφιοι/-ιες μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα  ή στην Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2831077306, κ. Γιώργο Μοτάκη, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση pgrad@phl.uoc.gr.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!