Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΠαΔΑ: Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα 

της Έλενας Νάστου

Τα Τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Μαιευτικής» του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) προσκαλούν όσους ενδιαφέρονται για υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, για συμμετοχή τους στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας». Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων εφοδίων και γνώσεων στους σπουδαστές, ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υλοποιούν προηγμένες μεθόδους για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα μπορούν να εφαρμόσουν σε Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αλλά και θα γνωρίσουν και θα μπορούν να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους Βιοϊατρικής Τεχνολογίας με στόχο την έρευνα, την διάγνωση και την πρόληψη της υπογονιμότητας στον άνθρωπο.

Διάρκεια Δ.Π.Μ.Σ.: Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τρία εξάμηνα. Στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο πραγματοποιούνται τέσσερα μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο οι σπουδαστές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στα ακόλουθα:

 1. Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης
 2. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
 3. Παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων που αφορούν στον τρόπο ζωής και την υπογονιμότητα

Τα μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου διεξάγονται  τις ημέρες Παρασκευή 17.00-21.00 και Σάββατο 11.00-15.00. Τα εξειδικευμένα σεμινάρια του τρίτου εξαμήνου διεξάγονται την ημέρα Παρασκευή 17.00-21.00.

Οι χώροι όπου υλοποιούνται τα μαθήματα είναι αμφιθέατρα, θεσμοθετημένα  ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος και αίθουσες διδασκαλίας του Πα.Δ.Α. είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως μέσω πιστοποιημένων πλατφορμών.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η απόκτηση ενενήντα Πιστωτικών Μονάδων.

Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Τα ερευνητικά εργαστήρια που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι τα ακόλουθα:

 1. Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας Διατροφής
 2. Αξιοποίησης του Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία
 3. Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Προγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς
 4. Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ. υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, σε ένα από τα θεσμοθετημένα ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής, ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων Ιδρυμάτων, νοσοκομείων και ερευνητικών κέντρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα                                   

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α’ κύκλου σπουδών της Ιατρικής Σχολής, των Σχολών Επιστημών Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Θετικών, Βιολογικών Επιστημών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και άλλων συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν για εγγραφή στο Χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 είναι εξήντα. Δεκτοί γίνονται επίσης, ως υπεράριθμοι εισακτέοι, κάτοχοι των τίτλων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίοι είναι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

Επιπλέον Παροχές Προγράμματος

Οι επιτυχόντες στο Δ.Π.Μ.Σ με την εγγραφή τους θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα ευεργετήματα τα οποία απορρέουν από τη φοιτητική ιδιότητα (σίτιση, φοιτητική ταυτότητα, άδεια εισόδου οχήματος στο χώρο στάθμευσης του Πα.Δ.Α., Ιδρυματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσία file sender, πλατφόρμα ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης κ.α.), εκτός της παροχής δωρεάν συγγραμμάτων.

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων συνολικά και για τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης ανέρχεται στα 3.500 ευρώ. Η πληρωμή διδάκτρων μπορεί να γίνει:

 1. Σε τρεις δόσεις ως εξής: πρώτη δόση 1.500 ευρώ με την εγγραφή, δεύτερη δόση 1.000 ευρώ με την έναρξη του Β’ εξαμήνου, τρίτη δόση 1.000 ευρώ με την έναρξη του το Γ’ εξαμήνου.
 2. Σε 10 άτοκες δόσεις (350 ευρώ) με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Κριτήρια επιλογής εισακτέων

Σύμφωνα με τον νόμο 4485/2017 και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, για την επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται:

 1. Ο φάκελος υποψηφιότητας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται παρακάτω και
 2. Η συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ειδικής αξιολογικής επιτροπής. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της συνεντεύξεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων.
 3. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας).
 4. Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.
 5. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως 2 σελίδων, στο οποίο ο υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντα του και στην έως τώρα επαφή του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική του εμπειρία πάνω σε αυτά.
 6. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (αν υπάρχει).
 7. Δύο Συστατικές Επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 9. Διπλωματική/πτυχιακή εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί).

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μπορεί να γίνει μέχρι την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021.Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του προγράμματος, με ταυτόχρονη ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η έναρξη μαθημάτων ορίζεται η Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022.

Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: biofertil@uniwa.gr και στα τηλέφωνα επικοινωνίας της γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ.: 210 5385 373, 210 5385 349, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!