ΠΑΔΑ: ΠΜΣ “Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση”

της Γιολάντας Τσαβδάρη

Εαρινό Εξάμηνο 2022- Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 07 Μαρτίου 2022

Σύμφωνα με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση». Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα.

Βιοϊατρικές μέθοδοι

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων Βιοϊατρικών Μεθόδων και Τεχνολογιών με σκοπό τη Διάγνωση και την Πρόληψη των Ασθενειών.  

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει στόχο να παρέχει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Δ.Μ.Σ., ώστε να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εργαστηριακά πρωτόκολλα, με τη βοήθεια της σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη. Πιο αναλυτικά κατά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν από τέσσερα μαθήματα. Το Γ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει εξειδικευμένα σεμινάρια και γίνεται η ανάθεση της διπλωματικής εργασίας.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον οδηγό σπουδών.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 16:00-20:00.

Οι τοποθεσίες στις οποίες πραγματοποιούνται τα μαθήματα είναι οι εξής: αμφιθέατρα, θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και αίθουσες διδασκαλίας του Πα.Δ.Α, διά ζώσης ή/και με ταυτόχρονη δυνατότητα διαδικτυακής σύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως μέσω πιστοποιημένων πλατφορμών.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται εκατό είκοσι (120) ECTS.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα παρακάτω ερευνητικά εργαστήρια:  

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή:

 • κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Δημόσιας Υγείας, των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Διατροφής, Φυσικής Αγωγής, καθώς άλλων συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
 • κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι.
 • κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.

Αριθμός εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στο ΠΜΣ είναι τριάντα πέντε (35) φοιτητές. Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι εισακτέοι κάτοχοι των τίτλων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Τέλη Φοίτησης

Τα δίδακτρα και για τα  τέσσερα (4) Ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 3.000€.

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

 • Σε (4) τέσσερις ισόποσες δόσεις των 750€ ως εξής: πρώτη δόση με την εγγραφή, και οι υπόλοιπες τρεις δόσεις καταβάλλονται με την έναρξη του Β’, του Γ΄ και του Δ΄ εξαμήνου, αντίστοιχα.
 • Σε (20) είκοσι μηνιαίες άτοκες δόσεις των 150€ με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

Για την επιλογή́ των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών συνεκτιμώνται:

 • Ο φάκελος υποψηφιότητας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά́ που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος.
 • Η συνέντευξη του/της υποψήφιου ενώπιον της ειδικής αξιολογικής επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δικαιολογητικά

 • Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας.
 • Τίτλοι σπουδών και αναλυτική́ βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί́ από́ ΑΕΙ του εξωτερικού́, πρέπει να συνοδεύονται από́ αναγνώριση ισοτιμίας).
 • Βιογραφικό́ Σημείωμα του/της υποψήφιου/ας.
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί́ τους λογούς για τους όποιους επιθυμεί́ να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και στο οποίο θα γίνεται αναφορά́ στα γενικά́ και ειδικά́ ενδιαφέροντά του/της και στην μέχρι τώρα επαφή́ του/της με τα επιστημονικά́ αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική́ του/της εμπειρία πάνω σε αυτά́.
 • Πιστοποιητικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αποδεικτικό́ καλής γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
 • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές σε κλειστό́ φάκελο (εφόσον υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά́ ερευνητικού́, συγγραφικού́ και επαγγελματικού́ έργου (εφόσον υπάρχουν).
 • Διπλωματική́/πτυχιακή́ εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί́).

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 έως και την Δευτέρα 03 Ιανουαρίου 2022.

Απαραίτητες διευθύνσεις και σύνδεσμοι για την πραγματοποίηση της αίτησης:

 • Ηλεκτρονική́ υποβολή́ της αίτησης υποψηφιότητας μεσώ της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του με ταυτόχρονη ανάρτηση των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τον υποψήφιο/ας.
 • Ηλεκτρονική́ Διεύθυνση Αλληλογραφίας: tiemps@uniwa.gr
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.: 210.5385.349, 210.5385.373
 • Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!