ΕΚΠΑ: Βιοτεχνολογία (Βiotechnology)  

της Ελευθερίας Χασάπη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκηρύσσονται θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών με γνωστικό αντικείμενο τη “Βιοτεχνολογία”(Βiotechnology) από την Ε.Δ.Ε του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε). Το ΠΜΣ είναι διετούς φοίτησης και ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά έτος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι την οριζόμενη από την προκήρυξη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, να καταθέσουν τα κατωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή, (πχ .doc, .pfd, .jpeg, κλπ.):

 • Αίτηση Συμμετοχής (αναρτημένη στον ιστότοπο).
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχουν).
 • Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί).
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν από τους συντάκτες απευθείας στη γραμματεία, στο εξής e-mail: abourbou@biol.uoa.gr.
 • Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1).

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση, κατέχοντας τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.

Βιοτεχνολογία (Βiotechnology)Προϋποθέσεις για τους ενδιαφερομένους

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί  κατόπιν επιλογής, απόφοιτοι του πρώτου κύκλου σπουδών των κάτωθι τμημάτων ΑΕΙ:

Βιολογίας, Χημείας, Χημικής Μηχανικής, Ιατρικής, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιοϊατρικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικών Σπουδών, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., συναφούς με τα ανωτέρω γνωστικού αντικειμένου.

Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, πραγματοποιείται κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους και λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω, (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017):

 • Βαθμός Πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών (ποσοστό βαρύτητας: 15%)
 • Επίδοση σε Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών (ποσοστό βαρύτητας: 15%)
 • Ξένες γλώσσες (ποσοστό βαρύτητας: 10%)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (ποσοστό βαρύτητας: 10%)
 • Συστατικές επιστολές (ποσοστό βαρύτητας: 10%)
 • Προφορική συνέντευξη (ποσοστό βαρύτητας: 40%)

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ της Βιοτεχνολογίας ορίζεται από 05/08/2021 έως 30/09/2021, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Μ.Σ. e-mail: abourbou@biol.uoa.gr (θα αποσταλεί επιβεβαιωτικό e-mail – αποδεικτικό παραλαβής).

Αίτηση δύνανται να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα προβλέπει τέλη φοίτησης ύψους 3.800 € για το σύνολο των σπουδών και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις.

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Περαιτέρω πληροφορίες

Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, τηλ: 210 727 4248email: agrigor@biol.uoa.gr

Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., τηλ: 210 727 4632, e-mail: abourbou@biol.uoa.gr.

Προκήρυξη

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!