Πολλές φορές βρισκόμαστε στην ανάγκη να συμβουλευτούμε κάποια βιβλία ενός παρεμφερούς ή ακόμα και άσχετου επιστημονικού κλάδου για πολλούς λόγους. Μπορεί πχ να θέλουμε να γράψουμε μια εργασία που να έχει διεπιστημονικό ή διαθεματικό χαρακτήρα. Σε μια τέτοια περίπτωση, καλό είναι να ξέρουμε ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι του ιδρύματός μας. Το Citycampus.gr παρουσιάζει σήμερα τις βιβλιοθήκες ΑΠΘ. Καλή περιήγηση! Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο: http://www.lib.auth.gr/

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ: Κεντρική Βιβλιοθήκη

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1925, και λειτουργεί από το 1927. Αρχικά στεγάζονταν στο παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Το 1974 στεγάστηκε σε δικό της τετραώροφο κτίριο στο κέντρο της πανεπιστημιούπολης. Το 2000 εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο της κεντρικής βιβλιοθήκης. Το παλαιό κτίριο της βιβλιοθήκης φιλοξενεί τις διοικητικές υπηρεσίες και το φοιτητικό αναγνωστήριο. Το νέο κτίριο διαθέτει υπηρεσίες δανεισμού και διαδανεισμού. Επιπλέον, το νέο κτίριο διαθέτει ένα επιστημονικό αναγνωστήριο, το οποίο φιλοξενεί το κέντρο πληροφόρησης.

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ: Βιβλιοθήκες της Πολυτεχνικής Σχολής

Θεματική Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής

Εξυπηρετεί τις βιβλιοθήκες των τμημάτων τις πολυτεχνικής σχολής. Βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου εδρών της Πολυτεχνικής σχολής.

Βιβλιοθήκη Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη λειτουργεί από το 1964. Διαθέτει έντυπο και ψηφιακό υλικό επιστημονικού αλλά και γενικού ενδιαφέροντος. Το έντυπο υλικό αποτελείται από 7.000 τόμους βιβλίων και 13 συνδρομές περιοδικών, όπως και σώματα σημειώσεων. Το ψηφιακό υλικό περιλαμβάνει DVDs, CD-Rom όπως και λογισμικό υλικό. Η βιβλιοθήκη του τμήματος αυτού, αποτελεί περιφερειακή βιβλιοθήκη της Κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ , με την οποία συνεργάζεται. Εδράζεται στον πέμπτο όροφο του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών.

Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η βιβλιοθήκη του τμήματος αυτού εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος, όπως και του ευρύτερου ακαδημαϊκού κοινού. Επιπλέον, είναι μια ανοιχτή βιβλιοθήκη και σε εξωπανεπιστημιακούς χρήστες. Περιέχει συλλογές που καλύπτουν όλες τις θεματικές περιοχές της αρχιτεκτονικής επιστήμης, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες των προπτυχιακών, όσο και των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. Η βιβλιοθήκη εδράζεται στο κτίριο εδρών της Πολυτεχνικής σχολής.

Βιβλιοθήκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η βιβλιοθήκη αυτή αποτελείται από 58.000 τίτλους βιβλίων και 30 τίτλους έντυπων περιοδικών, που καλύπτουν τις θεματικές περιοχές των συγκεκριμένων επιστημών. Εδράζεται στο τρίτο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής.

Βιβλιοθήκη Μηχανολόγων Μηχανικών

Η εν λόγω βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Για την κάλυψη των ελλείψεων της παραγγέλνει υλικό, το οποίο υποδεικνύουν κυρίως τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, και δευτερευόντως το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στον ημιώροφο του τέταρτου κτιρίου του Πολυτεχνείου.

Βιβλιοθήκη Μηχανικών Χωροταξίας και ανάπτυξης

Η βιβλιοθήκη ξεκίνησε με την δημιουργία του τμήματος στην Βέροια το 2004-2005. Από το 2013 εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου και λειτουργεί σε χώρο του κτιρίου των Πολιτικών Μηχανικών. Στόχος της βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο του τμήματος όσο και του ευρύτερου ερευνητικού κοινού.

Βιβλιοθήκη Πολιτικών Μηχανικών

Η βιβλιοθήκη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997. Αρχικά λειτουργούσε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κτιρίου Πολιτικών Μηχανικών. Το 2007 μετακινήθηκε στο νέο κτίριο Ε10 της Πολυτεχνικής Σχολής. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 12.600 τεκμήρια και επιπλέον 2.700 τόμους περιοδικών. Η συλλογή της βιβλιοθήκης είναι ανοιχτή προς δανεισμό, με την εξαίρεση της συλλογής πληροφοριακού υλικού. Αυτή δίδεται προς μελέτη στον χώρο της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη καλύπτει τις θεματικές περιοχές της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. Στόχος της είναι ανάπτυξη της επιστήμης τόσο σε διεθνές όσο σε εθνικό επίπεδο.

Βιβλιοθήκη Χημικών Μηχανικών

Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει 5.000 τόμους βιβλίων και 130 τίτλους επιστημονικών περιοδικών. Η κύρια συλλογή της βιβλιοθήκης είναι ανοιχτή προς δανεισμό. Το πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης αποτελείται από εγκυκλοπαίδειες, επιστημονικά λεξικά, συλλογή έντυπων περιοδικών καθώς και διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται σε πτέρυγα του τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών.

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ: Βιβλιοθήκη της Ιατρικής Σχολής

Η βιβλιοθήκη της Ιατρικής σχολής ιδρύθηκε το 1998. Η εν λόγω βιβλιοθήκη στεγάζεται στο επιστημονικό αναγνωστήριο της Κεντρικής βιβλιοθήκης. Σκοπός της είναι η υποστήριξη του προγράμματος σπουδών της Ιατρικής σχολής  τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο κύκλο σπουδών. Η παροχή υψηλών υπηρεσιών χαρακτηρίζει την βιβλιοθήκη αυτή, της οποίας το βασικό μέλημα είναι η συνεχής επιστημονική ενημέρωση και η καλύτερη δυνατή ερευνητική εξυπηρέτηση. Επιπλέον, όσον αφορά την ενημέρωση, η βιβλιοθήκη παρέχει σειρές σεμιναρίων που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές της Ιατρικής επιστήμης.

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ:Βιβλιοθήκη της Κτηνιατρικής Σχολής

Η βιβλιοθήκη του τμήματος αυτού καλύπτει θεματικές περιοχές, που σχετίζονται με την επιστήμη της Κτηνιατρικής. Στεγάζεται στην νέα πτέρυγα της Κτηνιατρικής Σχολής.

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ:Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής Σχολής

Η βιβλιοθήκη αυτή εξυπηρετεί τις ανάγκες του τμήματος της Οδοντιατρικής όσο και των ερευνητών-επισκεπτών. Η συλλογή της βιβλιοθήκης συμπεριλαμβάνει 3.500 τίτλους ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων: Η κύρια συλλογή αποτελείται από βιβλία που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολής. Η συλλογή πληροφοριακού υλικού περιλαμβάνει εγκυκλοπαιδικά λεξικά, χάρτες, άτλαντες. Η συλλογή διδακτορικών διατριβών, αποτελείται τόσο από διδακτορικές διατριβές όσο και από διπλωματικές εργασίες. Τέλος, υπάρχει μια μεγάλη συλλογή περιοδικών τίτλων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και σε ηλεκτρονική μορφή. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο κτίριο της Οδοντιατρικής σχολής.

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ: Βιβλιοθήκη Φαρμακευτικής

Η βιβλιοθήκη καλύπτει της ανάγκες του τμήματος της Φαρμακευτικής επιστήμης. Εδράζεται στους τρεις ορόφους της Φαρμακευτικής σχολής.

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ: Βιβλιοθήκες της Σχολής Θετικών Επιστημών

Θεματική Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών

Εξυπηρετεί τις ανάγκες των βιβλιοθηκών της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Βιβλιοθήκη Φυσικής και Πληροφορικής

Η βιβλιοθήκη του τμήματος Φυσικής ιδρύθηκε το 1978, με την αποπεράτωση του κτιρίου Βιολογίας. Η εν λόγω βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τις ανάγκες του τμήματος της Φυσικής και της Πληροφορικής. Στην βιβλιοθήκη αυτή φιλοξενείται η δράση HEAL link για τις ηλεκτρονικές πηγές. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο νέο κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Βιβλιοθήκη του τμήματος Χημείας

Η βιβλιοθήκη του εν λόγω τμήματος υποστηρίζει την μάθηση, την έρευνα και την καινοτομία της επιστήμης της Χημείας. Το υλικό της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης είτε δανείζεται για μικρό χρονικό διάστημα, είτε δεν δανείζεται καθότι ανήκει στο πληροφοριακό υλικό. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο νέο κτίριο του Χημείου.

Βιβλιοθήκη Γεωλογίας

Η βιβλιοθήκη «Θεόφραστος» του τμήματος λειτουργεί από το 1989. Στεγάζεται στο νέο κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών. Περιλαμβάνει το βιβλιοστάσιο μαζί με το αναγνωστήριο μελών ΔΕΠ, όπως και το αναγνωστήριο «καθηγητής Μάξιμος Μαραβελάκης» χρηστών και φοιτητών. Η βιβλιοθήκη αυτή αποτελεί μια από τις περιφερειακές βιβλιοθήκες της Κεντρικής βιβλιοθήκης.

Βιβλιοθήκη Μαθηματικών

Η βιβλιοθήκη του τμήματος Μαθηματικών περιλαμβάνει μια συλλογή 25.700 τόμων βιβλίων, και 396 τίτλους έντυπων περιοδικών. Η συλλογή αυτή καλύπτει τις ανάγκες του τμήματος των Μαθηματικών όπως και συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Η βιβλιοθήκη εδράζεται στο παλαιό κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Βιβλιοθήκη Βιολογίας

Η βιβλιοθήκη του τμήματος της Βιολογίας αποτελείται από μια συλλογή 9.000 τίτλων βιβλίων και 1.200 τίτλων επιστημονικών περιοδικών. Επιπλέον, υπάρχει πλούσιο αρχείο διπλωματικών εργασιών (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου) όπως και διδακτορικών διατριβών. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο νέο κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Θεματική Βιβλιοθήκη Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Η εν λόγω βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τις ανάγκες των βιβλιοθηκών Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ: Βιβλιοθήκες Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Θεματική Βιβλιοθήκη Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και ΜΜΕ

Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τις ανάγκες των τμημάτων Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών επιστημών και του τμήματος Δημοσιογραφίας.

Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, «Ιωάννης Δεληγιάννης»

Η βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής  λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Βρίσκεται στον τρίτο όροφο της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Η ενιαία βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής περιλαμβάνει μια συλλογή από 100.000 τίτλους βιβλίων και περιοδικών. Οι τρέχοντες τίτλοι ανέρχονται σε 434. Πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις με νομικό περιεχόμενο.

Βιβλιοθήκη Οικονομικών Επιστημών

Η βιβλιοθήκη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί από το 1998. Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει  περίπου 30.000 τόμους βιβλίων και 170 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, καθώς και μια πολύ σπάνια συλλογή βιβλίων. Διαθέτει επίσης μια αξιόλογη συλλογή διδακτικών εγχειριδίων και λεξικών. Κύριος στόχων της βιβλιοθήκης είναι η έρευνα και η διδακτική διαδικασία των θεματικών περιοχών των οικονομικών επιστημών.

Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Η βιβλιοθήκες των εν λόγω τμημάτων λειτουργούν από το 2001 και συστεγάζονται  στην οδό Εγνατία (Εγνατία 46). Η κύρια συλλογή αποτελείται από ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία, και είναι οργανωμένη στις εξής θεματικές ενότητες: Πολιτική επιστήμη, Φιλοσοφία, Θρησκεία, Ιστορία, Κοινωνικές Επιστήμες, Επικοινωνία-ΜΜΕ και Δίκαιο. Σημαντικό απόκτημα της βιβλιοθήκης είναι η δωρεά Αριστόβουλου Μάνεση.

Βιβλιοθήκη τμήματος Θεάτρου

Η βιβλιοθήκη του τμήματος Θεάτρου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993. Η συλλογή περιλαμβάνει περίπου 15.000 τίτλους βιβλίων και 85 τίτλους περιοδικών όπως και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Επιπλέον, περιλαμβάνει αρχείο ψηφιακών άρθρων και κριτικών για το θέατρο από το 1980 έως σήμερα, αρχείο θεατρικών παραστάσεων, και αρχείο εργασιών και διατριβών. Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής είναι ανοιχτό προς δανεισμό τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο θεατρόφιλο κοινό. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στην Εγνατία οδό (Εγνατία 122).

Βιβλιοθήκη τμήματος Κινηματογράφου

Η βιβλιοθήκη του εν λόγω τμήματος περιλαμβάνει αξιόλογη συλλογή βιβλίων για τον κινηματογράφο, όπως και αρχείο με οπτικοακουστικό υλικό (ταινίες, έντυπα περιοδικά). Επιπλέον, υπάρχει αρχείο διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στην Σταυρούπολη, επί της οδού Ικονίου (Ικονίου 1).

Βιβλιοθήκης τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η βιβλιοθήκη αυτή ιδρύθηκε το 1985. Στεγάζεται στο νέο κτίριο του τμήματος στην Θέρμη. Περιλαμβάνει τίτλους βιβλίων, οπτικοακουστικό υλικό και τίτλους περιοδικών.

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ: Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Σχολής

Η βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής εξυπηρετεί τις ανάγκες του τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όπως και του Παιδαγωγικού τμήματος (Δημοτικής Εκπαίδευσης). Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από 25.000 τίτλους βιβλίων και 75 τίτλους περιοδικών. Αναφορικά με τους τίτλους τον περιοδικών τα 18 είναι ελληνικά, και τα 56 ξενόγλωσσα. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί στο νέο κτίριο Παιδαγωγικής (Πύργος).

Βιβλιοθήκη Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Η βιβλιοθήκη του τμήματος αυτού συμπεριλαμβάνει θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τις επιστήμες του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής. Βρίσκεται στην Θέρμη, όπου στεγάζεται στο νέο κτίριο του ΤΕΦΑΑ.

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ: Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής

Η ενοποιημένη βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης των επιμέρους τομέων και σπουδαστηρίων της Θεολογικής Σχολής. Η βιβλιοθήκη διαθέτει μια πλούσια συλλογή όπως και αναγνωστήριο. Επιπλέον, διαθέτει πλούσιο ψηφιακό υλικό όπως την Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, την συλλογή Acta Sanctorum όπως και την συλλογή της λατινικής Πατρολογίας (Patrologia Latina).

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ: Βιβλιοθήκες τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής

Θεματική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής

Η εν λόγω βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τις ανάγκες των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.

Βιβλιοθήκη του τμήματος Ψυχολογίας

Η βιβλιοθήκη αυτή αποτελεί περιφερειακή βιβλιοθήκη της Κεντρικής βιβλιοθήκης. Η συλλογή της απευθύνεται τόσο σε φοιτητές και ερευνητές όσο και σε ένα ευρύτερο κοινό. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής.

Βιβλιοθήκη Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η βιβλιοθήκη του τμήματος Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας περιλαμβάνει περίπου 40.000 τίτλους βιβλίων και καλύπτει την γλωσσολογία, την Αγγλική και την Αμερικάνικη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο όπως και τις πολιτισμικές σπουδές (cultural studies) και την μετάφραση. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών περιοδικών. Βρίσκεται στον τρίτο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Βιβλιοθήκη Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η βιβλιοθήκη της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας εξυπηρετεί όλους τους τομείς και τα σπουδαστήρια του εν λόγω τμήματος. Βρίσκεται στο παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Επιπλέον, υπάρχει μια εξειδικευμένη βιβλιοθήκη Γλωσσολογίας και Διδακτικής των ζωντανών Γλωσσών, η οποία περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή πληροφοριακού υλικού (βιβλία, λεξικά), όπως και αρχείο διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.

Βιβλιοθήκη Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η εν λόγω βιβλιοθήκη διαθέτει μια συλλογή 20.000 τεκμηρίων από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό. Είναι οργανωμένη σε ενότητες που σχετίζονται με την γλωσσολογία, τον πολιτισμό, την λογοτεχνία, την διδακτική, την μετάφραση όπως και την φιλοσοφία και την ψυχολογία.

Βιβλιοθήκη Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η βιβλιοθήκη αυτή δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το 1961. Σκοπός της είναι η συστηματική στήριξη του τμήματος της Ιταλικής γλώσσας. Η συλλογή της ανέρχεται σε περίπου 12.000 τόμους. Οι θεματικές ενότητες της συλλογής αποτελούνται από την γλώσσα και την γλωσσολογία της ιταλικής, την ιταλική λογοτεχνία, την ιστορία της τέχνης, τον πολιτισμό και την μετάφραση. Επιπλέον, υπάρχει πλούσιο οπτικοακουστικό και πληροφοριακό υλικό για την διδακτική της Ιταλικής γλώσσας. Η βιβλιοθήκη αυτή λειτουργεί στο υπόγειο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Βιβλιοθήκη τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

Η βιβλιοθήκη του τομέα αυτού βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Διαθέτει περίπου 40.000 τίτλους βιβλίων και πάνω από 500 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών. Επιπλέον, περιλαμβάνει τις προσωπικές συλλογές του Τάκη Σινόπουλου, του Λίνου Πολίτη, του Χρύσου Ευελπίδη, του υπουργείου Παιδείας Κύπρου αλλά και την συλλογή των Ελένης και Θάνου Μεγγρέλη. Τέλος, η συλλογή των περιοδικών του τομέα στεγάζεται στην Θεματική βιβλιοθήκη.

Βιβλιοθήκη τομέα Γλωσσολογίας

Η βιβλιοθήκη του τομέα Γλωσσολογίας βρίσκεται στο παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Η συλλογή αυτής της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει περίπου 17.000 τίτλους βιβλίων, όπως και εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, άρθρα, διδακτορικές διατριβές του τμήματος Φιλολογίας αλλά και τίτλους άρθρων σε κυριλλικό αλφάβητο. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει την προσωπική συλλογή του γλωσσολόγου Μανώλη Τριανταφυλλίδη, όπως και του Α.Φ. Χριστίδη. Τέλος, υπάρχει μια συλλογή σπάνιων βιβλίων γενικότερου ενδιαφέροντος.

Βιβλιοθήκη Κλασσικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας

Η εν λόγω βιβλιοθήκη αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με μια συλλογή που αριθμεί πάνω από 40.000 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων. Επιπλέον, υπάρχει μια πλούσια συλλογή από επιστημονικούς περιοδικούς τίτλους τόσο ελληνικούς όσο και ξενόγλωσσους. Τέλος, υπάρχει μια πλούσια συλλογή πληροφοριακού υλικού, η οποία αποτελείται από εκδόσεις αρχαίων και λατινικών κειμένων, λεξικά τόσο κλασσικών όσο και ξένων γλωσσών, επιστημονικά λεξικά, όπως και τίτλοι γενικότερου ενδιαφέροντος (Φιλοσοφία, επιστήμη, διδακτική των αρχαίων ελληνικών, θεωρία της λογοτεχνίας, μετάφραση). Σκοπός της βιβλιοθήκης αυτής είναι να προάγει την αγάπη και την έρευνα για τις αρχαιογνωστικές επιστήμες σε όλα τα επίπεδα. Επισημαίνεται πως η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή τόσο στο ερευνητικό όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Η βιβλιοθήκη του τομέα αυτού ιδρύθηκε το 1985. Λειτουργεί ως χώρος διεξαγωγής μαθημάτων και σεμιναρίων μεταπτυχιακού επιπέδου. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη αυτή είναι υπεύθυνη για την παραγγελία διδακτικών εγχειριδίων του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Καλύπτει τους τομείς της Βυζαντινής και μεσαιωνικής όπως και της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής ιστορίας. Τέλος, η βιβλιοθήκη του τομέα βρίσκεται στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής.

Βιβλιοθήκη Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών

Η βιβλιοθήκη αυτή αποτελεί μια ειδική ερευνητική βιβλιοθήκη. Βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Καλύπτει τις ανάγκες των εκπονούμενων στο Κέντρο εργασιών όπως και τις εργασίες των εξωτερικών ερευνητών. Η συλλογή της βιβλιοθήκης αριθμεί περίπου 40.000 τόμους βιβλίων και 300 τίτλους επιστημονικών περιοδικών που σχετίζονται με την Βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη, το Βυζαντινό Δίκαιο, την Βυζαντινή Θεολογία, την Βυζαντινή και μεσαιωνική ιστορία όπως και την Βυζαντινή φιλολογία. Σχετικά με τα Βυζαντινά κείμενα, η βιβλιοθήκη αυτή είναι μια από τις πλουσιότερες στην Ευρώπη σε εκδόσεις Βυζαντινών κειμένων. Επιπλέον, φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή Βυζαντινών χειρογράφων και μελετών για τα Βυζαντινά ψηφιδωτά. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η βιβλιοθήκη αυτή αποτελεί μια νησίδα γνώσης σε σχέση με τον Βυζαντινό βίο και πολιτισμό.

Βιβλιοθήκη τομέα Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Η εν λόγω βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τις ανάγκες του τομέα Νεώτερης Ιστορίας. Η συλλογή της είναι οργανωμένη σε θεματικές ενότητες γενικότερου ενδιαφέροντος όπως Παγκόσμια Ιστορία, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Νεώτερη Ελληνική Ιστορία, Ιστορία των Ισλαμικών Λαών αλλά και Οικονομική Ιστορία, όπως και Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων.

Βιβλιοθήκη Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Η βιβλιοθήκη αυτή ανήκει στον ευρύτερο τομέα Νεώτερης Ιστορίας. Η συλλογή της βιβλιοθήκης αυτής περιλαμβάνει μια σπάνια συλλογή από βιβλία όπως και μια κλειστή συλλογή. Η ανοιχτή συλλογή είναι οργανωμένη σε τομείς που αφορούν την Κοινωνική Ανθρωπολογία, την Λαογραφία, την Εθνολογία, την Κοινωνική Ιστορία και την Ιστορία των θρησκειών.

Βιβλιοθήκη τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Η βιβλιοθήκη των τομέων αυτών ιδρύθηκε το 1926, και είναι η μεγαλύτερη στο είδος της στην Βόρεια Ελλάδα. Η συλλογή της βιβλιοθήκης αριθμεί 35.000 τόμους βιβλίων και 300 τόμους περιοδικών. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός βιβλίων αυξάνει κατά 1.000 βιβλία ετησίως. Τέλος, η βιβλιοθήκη αυτή βρίσκεται στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής.

Βιβλιοθήκη τομέα Φιλοσοφίας

Η βιβλιοθήκη του τομέα Φιλοσοφίας διαθέτει μια πλούσια συλλογή σε ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, η οποία ανέρχεται σε 15.000 τίτλους. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη διαθέτει μια συλλογή από πλούσιο πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, καθώς και βιβλία ποικίλων επιστημονικών κλάδων). Όσον αφορά την συλλογή φιλοσοφίας, εκτείνεται σε όλες τις περιόδους του ελληνικού φιλοσοφικού στοχασμού και καλύπτει όλες τις θεματικές ενότητες της Φιλοσοφίας (Οντολογία, Ηθική, Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Αισθητική, Φιλοσοφία της Επιστήμης και Λογική). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η βιβλιοθήκη του τομέα αυτού πλαισιώνεται από τις συλλογές των καθηγητών Ιμβριώτη και Θεοδωρίδη.

Βιβλιοθήκη τομέα Μουσικών Σπουδών

Η βιβλιοθήκη του τομέα Μουσικών Σπουδών λειτουργεί για το ευρύτερο κοινό από το 1993, στην Θέρμη. Διαθέτει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό όπως και μια πλούσια συλλογή ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την Μουσικολογία, την παιδαγωγική της Μουσικής, την Βυζαντινή Μουσική. Επιπλέον, διαθέτει παρτιτούρες διαφόρων συνθέσεων αλλά και χειρόγραφα Ελλήνων συνθετών. Αξίζει να σημειωθεί πως στην βιβλιοθήκη φιλοξενείται ένα μουσείο μουσικών οργάνων. Τέλος, η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακές βάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν παρτιτούρες και συνθέσεις ελεύθερα προσπελάσιμες (International Music Score Library Project).

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε μπορείς να κάνεις like στη σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αντώνης Ποντορόπουλος