ΠΜΣ περιβάλλον

ΑΠΘ: ΠΜΣ στη Διαχείριση Πόρων & Αγροτικού Περιβάλλοντος 

του Δήμου Αναγνώστου

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΑΠΘ, θα υλοποιηθεί στον τομέα Έγγειων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του τμήματος Γεωπονίας της σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, με αντικείμενο τη Διαχείριση Υδάτινων, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος.

Διαχείριση Πόρων & Αγροτικού Περιβάλλοντος: Σκοπός και διάρκεια 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών εξαμήνων για την απόκτηση του μεταπτυχιακό περιβάλλοντοςμεταπτυχιακού τίτλου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν απαιτεί δίδακτρα. Σκοπός του είναι η εξέλιξη της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στη δημιουργία σώματος επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να πετύχουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του κλάδου της γεωπονικής επιστήμης. Επιτυγχάνεται κατά αυτό τον τρόπο η αποκόμιση γνώσεων, τεχνογνωσίας και απαιτούμενων μεθοδολογιών.

Επιπλέον στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος συνιστά η παροχή γνώσεων σχετικών με τις απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης, καθώς και βέλτιστες γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν η κατοχή πτυχίου Α. Ε. Ι. ή Τ. Ε. Ι. της ημεδαπής γεωτεχνικών, θετικών και πολύ τεχνικών σπουδών, βιολογίας, βιοτεχνολογίας ή άλλων συναφών τμημάτων και αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων για την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά είναι 20. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι των παραπάνω τμημάτων με πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

Διαχείριση Πόρων & Αγροτικού Περιβάλλοντος:  Ημερομηνίες και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Για το ΠΜΣ “Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος”
Υπόψη κας Α. Παυλάτου-Βε, Καθηγήτριας και κ. Π. Γεωργίου, Αν. Καθηγητή
54124, Θεσσαλονίκη

Δικαιολογητικά 

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο (επισυνάπτεται ενώ είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού).
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Βιογραφικό σημείωμα. (σημαντικό σε ένα μεγάλο βαθμό για την αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών)
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού́ κειμένου γενικής  φύσεως) και βαθμολογείται με Επιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό τουλάχιστον ή Ανεπιτυχώς (που αντιστοιχεί́ σε βαθμό μικρότερο του. Η επιτυχία στη ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση του/της υποψήφιου/ας. Απαλλάσσονται της εξέτασης στην ξένη γλώσσα οι κάτοχοι πτυχίου Proficiency Cambridge ή Michigan ή κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικών επιπέδου Γ2.
 7. Σύντομο σημείωμα (έως 1000 λέξεις) όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις / Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο συστατικές επιστολές.
 10. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
 12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

μεταπτυχιακό περιβάλλοντος

Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας από τα οποία προκύπτει ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε υποψηφίου (με μέγιστο συνολικό άθροισμα 100 μορίων):

 1. Γενικός Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος (μέγιστο 50 μόρια)

2. Η συνάφεια των σπουδών (μέγιστο 35 μόρια). Λαμβάνεται υπόψη:

Α) Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ., κατεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής και Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γ.Π.Α., και άλλων Π.Σ. της αλλοδαπής με ίδιο αντικείμενο: 35 μόρια
Β) Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ άλλων κατευθύνσεων ή άλλων Τμημάτων Γεωπονίας : 28 μόρια
Γ) Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης: 27 μόρια 
Δ) Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων 4ετούς φοίτησης: 24 μόρια
Ε) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.: 18 μόρια.

* Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0.2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με το Π.Μ.Σ. και 0.6 μονάδες για την πτυχιακή διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 1. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους: Γεωπονικών Τμημάτων άλλων κατευθύνσεων: 29 μόρια
  Μη Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης: 28 μόρια
  Μη Γεωπονικών Τμημάτων 4ετούς φοίτησης: 25 μόρια
 2.  Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.: 19 μόρια.
 3.   Η προσωπική συνέντευξη και άλλα προσόντα (μέγιστο 15 μόρια). Λαμβάνεται υπ’ όψιν:

Α) Η προσωπική συνέντευξη (6 μόρια)
Β) Το σύντομο σημείωμα που υποβάλλεται με τα δικαιολογητικά (3 μόρια)
Γ) Η διαθέσιμη ερευνητική ή επαγγελματική πείρα του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ή γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας ή ύπαρξη δεύτερου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος που θα πρέπει να πιστοποιούνται με σχετικές βεβαιώσεις (μέγιστο 4)
Δ) Οι δυο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ή σοβαρή ερευνητική και επαγγελματική ιδιότητα (μέγιστο 2 μόρια: 1 x 2).

 *Τελικά επιλέγονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει σύνολο μορίων άνω των 50.

Επομένως, ένα τέτοιο ΠΜΣ είναι ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, όπως είναι η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος που αποτελεί ένα φλέγον κοινωνικό ζήτημα για το μέλλον του πλανήτη. Είναι πολύτιμο για την ασφάλεια του πλανήτη να υπάρξει ευαισθητοποίηση στο κομμάτι της επιβίωσης του με σκοπό την προστασία τόσο του ανθρώπινου γένους όσο και της πανίδας και χλωρίδας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!