ΑΠΘ: Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 35 θέσεις για το αγγλόφωνο μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» (MSc in Medical Research Methodology) για έβδομη χρονιά. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ελκυστικό ΠΜΣ γιατί α) έχει μικρή διάρκεια, β) προσφέρει ευέλικτη παρακολούθηση, γ) διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα καθιστώντας το ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο και δ) καταβάλλονται τα δίδακτρα σε τρεις δόσεις.

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής στην καθημερινή κλινική πρακτική, έχοντας εκπαιδευτεί σε μεθοδολογίες και τεχνολογίες αιχμής, που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάζουν και να διεξάγουν ερευνητικά προγράμματα, προωθώντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-mrm@auth.gr έως και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί έως και τριάντα πέντε (35) φοιτητές/ φοιτήτριες, πτυχιούχοι από Τμήματα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Πολυτεχνείου, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής ή Νοσηλευτικής,  καθώς και σε εργαζομένους στους τομείς της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας και των Οικονομικών της Υγείας.

Το ΠΜΣ δέχεται ως «συμμετέχοντες επισκέπτες» (ακροατές/τριες) αποφοίτους σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν έως τρία (3) επιμέρους μαθήματα χωρίς να έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ. Οι «συμμετέχοντες επισκέπτες» λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν α) ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος κι β) έχουν καταβάλει δίδακτρα ύψους 600 ευρώ (€) ανά μάθημα. Εάν κάποιος/α επιλέξει να παρακολουθήσει τρία (3) μαθήματα, καταβάλλει δίδακτρα συνολικού ύψους 1.500 ευρώ (€), αντί για 1.800 ευρώ (€). Οι αιτήσεις από «συμμετέχοντες επισκέπτες» γίνονται δεκτές έως δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη των αντίστοιχων μαθημάτων.

Διάρκεια σπουδών

Το ΠΜΣ διαρκεί 12 μήνες, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιανουάριο και περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά και τρία (3) επιλογής μαθήματα. Για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (MSc Thesis).

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» απαιτείται η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα του ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διεξαγωγή μαθημάτωνΙατρική Ερευνητική Μεθοδολογία

Για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου, τα μαθήματα πραγματοποιούνται με συνδυασμό φυσικής (on-site) και διαδικτυακής (on-line) παρουσίας. Η φυσική παρουσία απαιτείται μόνο για τρεις (3) εβδομάδες: μία εβδομάδα τον Φεβρουάριο, μία τον Απρίλιο και μία τον Ιούνιο.

* Η διενέργεια μαθημάτων με φυσική παρουσία θα εξαρτηθεί από την πορεία της CoViD-19 και τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής και της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Η τελική απόφαση για πιθανή αντικατάσταση της εκ του σύνεγγυς διδασκαλίας με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, θα ληφθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Κόστος παρακολούθησης 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.000 ευρώ και καταβάλλονται είτε εφάπαξ είτε σε τρεις δόσεις:

  • 2000 € (1-10 Ιανουαρίου 2022)
  • 1500 € (1-10 Απριλίου 2022)
  • 1500 € (1-10 Ιουνίου 2022)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση συμπληρώνεται και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-mrm@auth.gr  μαζί με επισυναπτόμενα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, που θα βρείτε εδώ.
  2. Δήλωση σκοπού πραγματοποίησης του Π.Μ.Σ.
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή/και πανεπιστημίων του εξωτερικού.
  4. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 («καλή γνώση»).
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
  6. Βιογραφικό σημείωμα (CV), στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα και τυχόν δημοσιεύσεις του/της υποψηφίου/ίας.
  7. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες βρίσκουν την προκήρυξη για το  ΠΜΣ εδώ και μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακάτω:

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!