Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες στις Βιοϊατρικές και Κοινωνικές Επιστήμες από το ΑΠΘ

της Ελευθερίας Χασάπη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από το Τμήμα Ιατρικής και από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσεται ΔΠΜΣ «Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Κοινωνικές Επιστήμες (2021-2022)» για 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες. Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια υψηλών νοητικών λειτουργιών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων με αξιακές, συναισθηματικές και διαπροσωπικές διαστάσεις, ώστε οι πτυχιούχοι των Επιστημών Υγείας να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους και στις εξελίξεις της εποχής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι ενός (1) έτους.

Προβλέπεται δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού των εισακτέων στο ΔΠΜΣ, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΔΠΜΣ. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας και άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, ΑΤ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

Αιτήσεις στο ΔΠΜΣ και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Καταληκτική ημερομηνία προς ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων στη γραμματεία του ΔΠΜΣ ορίζεται η  Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022  στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Για την αίτηση συμμετοχής απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ.

στ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης θα δοθούν κατά την διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων και θα αναρτηθούν στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr, -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Σχολών/ Τμημάτων.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί παράταση της υποβολής αιτήσεων από Σεπτέμβριο.

Δίδακτρα του ΔΠΜΣκριτική σκέψη

Το σύνολο των διδάκτρων του ΔΠΜΣ για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να καταβάλουν το ως άνω ποσό σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ κατά την αρχική εγγραφή στο ΔΠΜΣ και η δεύτερη πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου, σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

Περισσότερες Πληροφορίες

  • Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ.: 2310 999338, και ώρες 10:30 π.μ-13:30 μ.μ.
  • Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής-> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ, και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Σχολών/ Τμημάτων
  • ΑΙΤΗΣΗ

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!