Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ)

της Κωνσταντίνας Κουτσαγγέλη

Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές  Υπαξιωματικών ανήκουν α) η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.),  β) η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.), και γ) η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) οι οποίες ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι κυρίως στρατιωτική, ακαδημαϊκή  για τις τρείς σχολές με μια ακόμα ιδιότητα την ναυτική εκπαίδευση για τη σχολή των Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) και την πτητική εκπαίδευση για την σχολή των Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α). Η διάρκεια φοίτησης στις σχολές είναι τρία (3) χρόνια ακολουθώντας μετά από ένα διάστημα συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε κάθε σχολή.

Επιστημονικό Πεδίο – Μόρια Εισαγωγής 2019

Τα μόρια για εισαγωγή στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) είναι 14.273 μόρια, στη σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) είναι 16.209, στη σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) είναι 16.304 μόρια και όλες εντάσσονται στο 2ο επιστημονικό πεδίο.

Εκπαίδευση

Κατά την φοίτησή τους στις (Α.Σ.Σ.Υ) οι φοιτητές μένουν εντός της σχολής και τα έξοδα φοίτησής τους καλύπτονται από το Δημόσιο, παίρνοντας παράλληλα και  μηνιαία χρηματική  βοήθεια από το κράτος.

Όσον αφορά στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) η εκπαίδευσή τους ξεκινά με ένα στάδιο προετοιμασίας και εκπαίδευσης του φοιτητή που διαρκεί δύο μήνες.

Σχετικά με τα μαθήματα διδασκαλίας, στο πρώτο εξάμηνο όλοι οι φοιτητές έχουν κοινά μαθήματα. Έπειτα όμως χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις, τους Διοικητικούς (στα Όπλα ή στα σώματα) και τους Τεχνικούς (στα Όπλα ή στα Σώματα) που περιλαμβάνουν κοινά και ειδικά μαθήματα. .

Η Εκπαίδευση στη σχολή διακρίνεται σε ΑκαδημαϊκήΣτρατιωτική και Τεχνική.

  • Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση με στόχο να διδάξει την παιδεία στους σπουδαστές, περιλαμβάνει μαθήματα που έχουν αντίστοιχα υψηλόβαθμες σχολές. Μερικά από αυτά είναι: Αγγλικά, Πληροφορική, ∆ιεθνές ∆ίκαιο, Οργάνωση-∆ιοίκηση, Στρατιωτική Ιστορία κ.α
  • Η Τεχνική Εκπαίδευση έχει σκοπό οι Σπουδαστές να μάθουν πως να χρησιμοποιούν και να φροντίζουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό του Ελληνικού Στρατού. Πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα εργαστήρια όπως τα εργαστήρια Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, και σε κοντινά Στρατιωτικά Εργοστάσια. Κάποια από τα μαθήματα της Τεχνικής εκπαίδευσης είναι η Μηχανολογία, η Ηλεκτροτεχνία, οι Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως κ.α
  • Η Στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να μάθει στον φοιτητή πως να διοικεί Στρατιωτικές μονάδες σε ειρηνικές και πολεμικές συνθήκες και πως να γίνει ικανός στη μάχη. Παράλληλα, βοηθάει στη δημιουργία ενός δυνατού και υγιούς σώματος που μπορεί να διαχειρίζεται τα πολεμικά του όπλα ανεξαρτήτου βάρους και να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε ασκήσεις πορείες κτλ.  Κάποια από τα μαθήματα που περιλαμβάνει είναι οι Κανονισµοί, η Στρατιωτική Ιστορία – Γεωγραφία, ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας.

Αναφορικά με τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.), η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο μέρη: την Ακαδημαϊκή και τη Στρατιωτική – Ναυτική Εκπαίδευση.

  • Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση, περιλαμβάνει: τη Βασική Θεωρητική Εκπαίδευση, στην οποία διδάσκονται τα βασικά θεωρητικά μαθήματα, την Ειδική Θεωρητική Εκπαίδευση, στην οποία εισάγονται στα ειδικά θεωρητικά μαθήματα και την Πρακτική Εκπαίδευση που γίνεται εκπαίδευση σε εργαστήρια, συνεργεία του Ναυστάθμου και σε Πολεμικά Πλοία.
  • Επιπλέον, σημαντική θεωρείται και η  Ναυτική και Στρατιωτική Εκπαίδευση, ώστε ο φοιτητής να γνωρίσει τον ναυτικό κόσμο. Στους χειμερινούς μήνες μπορεί να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά ταξίδια δύο ή τριών ημερών μια φορά το μήνα ή ακόμα και τριών μηνών σε πολεμικά πλοία με συνοδεία αξιωματικών και Υπαξιωματικών για μεγαλύτερη εξοικείωση.

Όσον αφορά την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) υπάρχει ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση, με στόχο την απόκτηση στρατιωτικών δεξιοτήτων. Επίσης, για την ειδικότητα των Ραδιοναυτίλων, παρέχεται και πτητική εκπαίδευση.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση έχεις ως στόχο οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις σε ποικίλα αντικείμενα (θετικά, ανθρωπιστικά, κοινωνικά, τεχνολογικά) αλλά να μάθουν και κάθε λεπτομέρεια για την αεροπορία. Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα σε μορφή διαλέξεων, εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών επισκέψεων, ασκήσεων επί του εργαστηρίου αλλά και τελικές εξετάσεις.

Η στρατιωτική εκπαίδευση βοηθά τους φοιτητές να εξελιχθούν. Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιτυχημένα κάθε στρατιωτική τεχνική και τεχνολογικό μέσο, στο πλαίσιο του στρατού, που έχουν διδαχθεί, στην πράξη. Η μορφή διδασκαλία περιλαμβάνει τόσο διαλέξεις όσο και πρακτικές ασκήσεις στα εργαστήρια με τελική εξέταση μια φορά στο εξάμηνο που πραγματοποιείται δυο βδομάδες πριν από την έναρξη της εξεταστικής της ακαδημαϊκής εξέτασης.

Η πτητική εκπαίδευση που παρέχεται μόνο στην ειδικότητα των Ραδιοναυτίλων, αποσκοπεί στην καλλιέργεια ικανοτήτων πτήσης και εξοικείωση με την πτητική σκέψη με διαφοροποίηση στην εκπαίδευση εδάφους και αέρος.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Οι απόφοιτοι των  (Α.Σ.Σ.Υ) μπορούν να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού  ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Αρκεί να σχετίζεται με το αντικείμενο που έχουν σπουδάσει και την ειδικότητα που έχουν ακολουθήσει.

Εργασιακές Ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι των σχολών θέτουν τις βάσεις για ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον στο μέλλον καθώς πρόκειται για τις σχολές που υπάρχει άμεση εργασιακή αποκατάσταση με πιθανότητα επαγγελματικής ανέλιξης. Επιπλέον, αποκτούν γνώσεις σε επιστήμες και νέες τεχνολογίες και δυνατότητα εργασίας σε εσωτερικό και εξωτερικό, τοποθετήσεις σε θέσεις Πρεσβειών, ΝΑΤΟΟΗΕΚύπρου, Ειρηνευτικών Αποστολών κτλ. Επιπλέον οι ευκαιρίες εξέλιξης δε σταματούν εδώ αφού μετά την συμπλήρωση τουλάχιστον ενός χρόνου υπηρεσίας, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ως υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας και σε ποσοστό 20% επί του αριθμού εισακτέων με την ύλη των εξετάσεων να ταυτίζεται με εκείνη των Πανελληνίων Εξετάσεων. Επίσης, μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν σε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί με την αποφοίτησή τους από τη ΣΜΥ  υποχρεούνται να παραμείνουν στο Στρατό για 5 χρόνια. Στην περίπτωση των αποφοίτων Ξηράς (Σ.ΜΥ) αποκτούν προαγωγή στον βαθμό του Ανθυπασπιστή, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9 – 12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία. Από την προαγωγή σε Ανθυπολοχαγό εντάσσονται στις επετηρίδες των Αξιωματικών και υπάρχει επιπλέον δυνατότητα εξέλιξης. Ενώ, οι απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) από την ημερομηνία που κατατάσσονται στη Σχολή μετρώνται ως μέρες σύνταξης. Αφού ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους εντάσσονται στον βαθμό του  Κελευστή και εξασκούν την ειδίκευση που έλαβαν στη σχολή. Τέλος, οι απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) ονομάζονται Σμηνίες και γίνονται μόνιμα μέλη της πολεμικής αεροπορίας αφού μπουν στις επετηρίδες Υπαξιωματικών των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης και Ραδιοναυτίλων ανά ειδικότητα.

Tips & Tricks

  • Για την εισαγωγή σου στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) πρέπει να έχεις οπτική ικανότητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό.
  • Για την εισαγωγή σου στη Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) πρέπει να έχεις άψογη φυσιολογική ακουστική ικανότητα, δηλαδή να ακούς και να καταλαβαίνεις ψιθυριστή φωνή από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο αφτιά, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο.
  • Επίσης, οι φοιτητές και οι απόφοιτοι της Σ.Μ.Υ.Ν έχουν τόσο αυτοί όσο και όλα τα μέλη της οικογένειάς τους, πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αρκεί να μην καλύπτονται από άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Οι δόκιμοι της Σ.Μ.Υ.Α δικαιούνται μηνιαίο εισόδημα και πτητικό επίδομα για την ειδικότητα των Ραδιοναυτίλων.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!