ΔΟΑΤΑΠ (3)

Σπουδές σε παράρτημα πανεπιστημίου εξωτερικού

Σύμφωνα με τον νόμο, όλες οι σπουδές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πτυχία που προέρχονται από σπουδές ή μέρος σπουδών που έχει πραγματοποιηθεί σε παράρτημα ξένου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά, καθώς η αναγνώρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 8 του Ελληνικού Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι : “Η σύσταση ανώτατων σχολών από Ιδιώτες απαγορεύεται”.

Πρακτικές πληροφορίες

Η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών και έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες ελέγχου τους.

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης του τίτλου του από τον ΔΟΑΤΑΠ με sms ή e-mail. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δηλώνεται στην on-line πορεία της ιστοσελίδας με το χαρακτηρισμό ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ. Ωστόσο, οι Πράξεις Αναγνώρισης και οι Βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας δεν αποστέλλονται. Παραλαμβάνονται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του από το τμήμα Παραλαβής του ΔΟΑΤΑΠ.

Εφόσον έχει εκδοθεί Πράξη Αναγνώρισης για Ισοτιμία και Αντιστοιχία προς ελληνικά ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, η αντιστοιχία βαθμού, αν δεν αναφέρεται στην ίδια την Πράξη, εκδίδεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.Η έκδοση αντιστοιχίας βαθμού οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών εφόσον αποσταλεί η βαθμολογία των συμπληρωματικών μαθημάτων από το ελληνικό Α.Ε.Ι . Η επανέκδοση στο ορθό Πράξης Αναγνώρισης  πραγματοποιείται σε διάστημα 10-15 ημερών.

Σε περίπτωση απόρριψης αίτηση επανεξέτασης για όλες τις περιπτώσεις μπορεί να κατατεθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αποφάσεως.

Επικοινωνία

Διεύθυνση γραφείου Αθήνας: Αγίου Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. 210-5281000, fax: 210 5239525,

Διεύθυνση γραφείου Θεσσαλονίκης: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, 54123, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 379172, 2310 278256, fax: 2310 379374

http://www.doatap.gr/

Παράρτημα 1

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή  εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ).

Παράβολο 230,40€ για κάθε κρινόμενο Τίτλο σπουδών. Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση.  Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα.

Στην  Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

i. τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια

ii.  δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου Τίτλου Σπουδών  στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή και

iii. ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ……………………………………..

Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο.  Εάν οι σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό (πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρ. Ε.Σ.Σ.Δ., Αυστραλίας, Η.Π.Α. και Καναδά) πρέπει να υποβληθεί ο καταληκτικός Τίτλος αυτού του κύκλου σπουδών, συνοδευόμενος από μία βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει εκδοθεί (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα).  Η βεβαίωση θα αναφέρει ότι ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εγγραφής σε Α.Ε.Ι. της χώρας προέλευσης. Ως απολυτήριο αναγνωρίζεται και το ΙΒ

Τίτλος σπουδών (πτυχίο) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο.  Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών, εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.  Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.  Ο Τίτλος σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE).  Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται  από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.  Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν το Πανεπιστήμιο που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας στον ΔΟΑΤΑΠ το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων και βεβαίωση για την απονομή του τίτλου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή τους από το Πανεπιστήμιο στον ΔΟΑΤΑΠ.

Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (εάν το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται επίσημη μετάφρασή του, εκτός αν αυτό είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.  Το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να είναι θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE). Για  όσες χώρες  δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές  η θεώρηση  γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Δεν απαιτείται θεώρηση αν το Ίδρυμα στείλει απευθείας στο ΔΟΑΤΑΠ το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων.

Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο ΔΟΑΤΑΠ από το Ίδρυμα προέλευσης ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη  σφραγίδα Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης (εκτός αν είναι στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα). 

Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος, εάν το Ίδρυμα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι.

Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η επεξεργασία της αίτησης των προς αναγνώριση τίτλων διευκολύνεται από την κατάθεση του παραρτήματος διπλώματος (δείτε τη σχετική ανάρτησή μας).

Δείτε επίσης το πρώτο και το δεύτερο μέρος του οδηγού μας.

Σημείωση1: Δικαιολογητικά απαιτούνται από κάθε Ίδρυμα στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των σπουδών. Για την αναγνώριση προβλέπεται ότι το ήμισυ τουλάχιστον των σπουδών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο.

Σημείωση2: Η διεθνής σφραγίδα Apostille επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος τον τίτλο και αποδίδεται από διοικητική αρχή της χώρας έκδοσης του τίτλου, εφόσον αυτή η χώρα έχει επικυρώσει τη σύμβαση.

Η φωτογραφία είναι από το freedigitalphotos.net

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!

2 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.