Ακαδημία Αθηνών

Ακαδημία Αθηνών: Υποτροφία σε πρωτοετή φοιτητή Τμήματος Φιλολογίας

της Σταυρούλας Χωματά

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε χαμηλού ατομικού/οικογενειακού εισοδήματος πρωτοετή φοιτητή Φιλολογίας εξέδωσε η Ακαδημία Αθηνών.

Ακαδημία Αθηνών-Προϋποθέσεις υποψηφίων

 1. Το ανώτατο ηλικιακό όριο του υποψήφιου υπότροφου ανέρχεται αυστηρά στα 36 έτη.
 2. Ο υποψήφιος πρέπει να βρίσκεται στο πρώτο ακαδημαϊκό έτος εκπόνησης των φιλολογικών σπουδών του.
 3. Να έχει απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
 4. Να αδυνατεί να ανταποκριθεί οικονομικά στα έξοδα των σπουδών του, πληρουμένων των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων.

Στοιχεία Υποτροφίας

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο συναπτά ακαδημαϊκά έτη, με έναρξη το έτος 2022-2023, ενώ, ανάλογα με την ακαδημαϊκή επίδοση του υπότροφου και τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων, ενδέχεται παράταση δύο επιπλέον ετών.

Η παρούσα χορήγηση απευθύνεται καταρχήν σε υποψήφιους καταγόμενους από το χωριό Πρίνα της επαρχίας Μιραμπέλλου, τιμής ένεκεν στην ιδιαίτερα πατρίδα του διαθέτη της υποτροφίας, Γεώργιου Εμμανουήλ Πάγκαλου. Σε περίπτωση, ωστόσο, μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη συγκεκριμένη περιοχή ή αποτυχίας των υποψηφίων στον διαγωνισμό, προτεραιότητα κατόπιν θα δοθεί σε υποψήφιους καταγόμενους από τον Νομό Λασιθίου ή εν γένει από την Κρήτη, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψήφιοι προερχόμενοι από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας.

Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται μηνιαίως στα τριακόσια ευρώ (300), εξαιρουμένων των καλοκαιρινών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, οπότε και θα διακόπτεται -προσωρινά- η χρηματική επιχορήγηση του υπότροφου. Η καταβολή του χορηγούμενου ποσού ξεκινά κατά την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους/εξαμήνου.

Κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής και της Νεοελληνικής Ιστορίας στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28), την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. και 12:30 μ.μ. αντίστοιχα, οι υποψήφιοι οφείλουν να συγκεντρώσουν στα δύο μαθήματα, με άριστα το είκοσι (20), μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14).

Κατάργηση της υποτροφίας, καθώς και η επιστροφή -σε ορισμένες περιπτώσεις- εκ μέρους του υποτρόφου του συνολικού καταβληθέντος ποσού, προβλέπεται σε περίπτωση παραβίασης από τον τελευταίου του Νόμου ή τους όρους της σχετικής σύμβασης υποτροφίας.

Προθεσμία & Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, τυπωμένη από την ιστοσελίδα της Ακαδημία (Ενότητα: Υποτροφίες), στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών. Το χρονικό περιθώριο υποβολής αιτήσεων ανέρχεται αυστηρά στις δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη του διαγωνισμού.

Ως απαραίτητα δικαιολογητικά της αίτησης ορίζονται τα εξής:

 1. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
 2. Βεβαίωση Φιλολογικής Σχολής Eλληνικού Πανεπιστημίου, αναφορικά με την εγγραφή του πρωτοετούς φοιτητή σε αυτό.
 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής, το οποίο μεταξύ άλλων θα αποδεικνύει τη μη υπέρβαση του 36ου έτους ηλικίας του υποψηφίου.
 4. Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής, τυπωμένη από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών, αναφορικά με τη μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου αντίστοιχης υποτροφίας από άλλο φορέα για τις ίδιες σπουδές.
 5. Πιστοποιητικό καταγωγής του υποψηφίου.
 6. Αντίγραφο τελευταίου προσωπικού ή/ και οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος, αποδεικτικού δηλαδή εγγράφου της εισοδηματικής κατάστασης του υποψηφίου.
 7. Βιογραφικό σημείωμα.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται στις 18 Οκτωβρίου 2022.

Σημείωση: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτοβούλως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την τρέχουσα υποτροφία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν:

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!