Ακαδημία Αθηνών: Υποτροφία στη Κλασική Αρχαιολογία για διδακτορική διατριβή

της Ελένης Βασιλοπούλου

Υποτροφία χορηγείται από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως για Διδακτορική Διατριβή στον τομέα της Κλασικής Αρχαιολογίας και προκηρύσσεται από την Ακαδημία Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Βασικές προϋποθέσεις για την χορήγηση της υποτροφίας

1. Η υποτροφία χορηγείται για δύο συνεχή ακαδημαϊκά έτη με δυνατότητα παράτασης ενός έτους και μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Βασικά κριτήρια για την παράταση της υποτροφίας είναι η πορεία σπουδών του/της υποτρόφου, η διαγωγή του/της και η επάρκεια των εσόδων των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως. 

2. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:

Α) Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής. 

Β) πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδίκευση στην Αρχαιολογία. Ο βαθμός του πτυχίου τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά και μισό σε κλίμακα με άριστα τον βαθμό δέκα.

Ακαδημία Αθηνών Κλασική Αρχαιολογία

Γ) Όλα τα παραπάνω ισχύουν, εφόσον οι υποψήφιοι/ιες δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι υποψήφιοι θα δώσουν γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: Κλασική Αρχαιολογία Αρχαϊκών Χρόνων (700-480π.Χ.), την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. Η βαθμολογία, που θα συμβάλλει στην χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκατέσσερα σε κλίμακα με άριστα το είκοσι. Ενημερώνουμε πως αιτήσεις για αναθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές.

Καταβολή Υποτροφίας

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον μήνα και αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2021-2022). Σημειώνεται ότι η υποτροφία δεν παρέχεται κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Η καταβολή της υποτροφίας ξεκινά έπειτα από τη σύναψη σχετικού συμφωνητικού υποτροφίας στο οποίο πρέπει να συμβληθεί και τρίτος, ως εγγυητής. Δεν γίνεται δεκτή η για οποιοδήποτε λόγο αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας.

Διακοπή Υποτροφίας

Η υποτροφία θα διακόπτεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών:

α) Στις περιπτώσεις που η επίδοση του υποτρόφου στο Πρόγραμμα δεν είναι σε καλό επίπεδο.

β) Στην περίπτωση που ο υπότροφος σταματήσει τις σπουδές, θα πρέπει να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που του δόθηκε.

γ) Στην περίπτωση που το κληροδότημα εμφανίσει μείωση στα έσοδα του, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να καταβάλει την υποτροφία.

δ) Στην περίπτωση που ο υπότροφος λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή.

ε) Στην περίπτωση που ο υπότροφος δε σεβαστεί τους όρους της υποτροφίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της υποτροφίας χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου. Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση ισοτιμίας  από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.


β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου όπου θα αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος έγινε δεκτός για την ανάληψη διδακτορικής διατριβής.


γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ 


δ) Υπεύθυνη δήλωση
 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δεσμεύεται ότι δε θα λάβει ούτε έχει λάβει άλλη υποτροφία.


ε) Αντίγραφο τελευταίου προσωπικού ή/και οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος.


στ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Ακαδημία Αθηνών Κλασική ΑρχαιολογίαΛήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2021.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό . Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών για να ενημερωθούν σχετικά με τον Διαγωνισμό.

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr, και στα τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Oδηγός Υποτροφιών του Citycampus  σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!