Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή

της Ιωάννας Τζαναβάρη

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος προκήρυξε θέσεις για 15 Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στο πρόγραμμα με τίτλο: «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Γενικές πληροφορίες

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών απαιτείται:

 • η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων και
 • η εκπόνηση διατριβής που θα αφορά πρωτότυπη έρευνα σε θέματα της ειδίκευσης.

Ο φοιτητής παρακολουθεί συνολικά 7 μαθήματα.

Στο πρώτο εξάμηνο, ο φοιτητής παρακολουθεί 5 μαθήματα, στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3 υποχρεωτικά και 2 επιλογής. Τα μαθήματα σχετίζονται με το αντικείμενο που θα ασχοληθεί ο φοιτητής στη διατριβή του.

Στο δεύτερο εξάμηνο, ο φοιτητής επιλέγει 2 μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της διατριβής του. Παράλληλα εκπονεί την έρευνα που αφορά τη διπλωματική του εργασία, καθώς και τη συγγραφή της διπλωματικής του διατριβής.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική.

Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται διά ζώσης στον Βόλο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά, που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (το υπόδειγμα βρίσκεται στο τέλος της προκήρυξης ΕΔΩ),
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας υποψηφίου,
 3. Αντίγραφο πτυχίου,
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση τίτλου σπουδών από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής,
 5. Αναλυτική βαθμολογία,
 6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα υποδεικνύεται η σχετική επαγγελματική, ερευνητική και επιστημονική εμπειρία,
 7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής (επίπεδο C1). Οι υποψήφιοι χωρίς πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές,
 9. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους γίνεται ηλεκτρονικά (email) στη διεύθυνση aeiforospost@uth.gr.

Δίδακτρα και περισσότερες πληροφορίες

Τα δίδακτρα για την φοίτηση στο πρόγραμμα ανέρχονται σε 2.500 ευρώ, η καταβολή των οποίων πραγματοποιείται τμηματικά (1.250 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών).

Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή των συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα διεξαχθεί 15 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: http://www.agr.uth.gr ή απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Προγράμματος (κα Αθηνά Οικονόμου).

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος

Τηλέφωνα: 24210 93006, 6972033233

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!