Ίδρυμα Μποδοσάκη

Ίδρυμα Μποδοσάκη: Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες

της Μαρίας Αγγελίδου

Με σχετική ανακοίνωση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα χορηγήσει τέσσερις μεταδιδακτορικές υποτροφίες, διετούς διάρκειας (και με δυνατότητα παράτασης ενός έτους).

Σε ποιους τομείς απευθύνεται

 • Ενεργειακή τεχνολογία
 • Τεχνολογία και μηχανική του περιβάλλοντος
 • Ανοσοβιολογία
 • Αναγεννητική ιατρική
 • Γενετική
 • Γονιδιωματική υπολογιστική
 • Καρκινογένεση
 • Νευροεπιστήμες
 • Φαρμακολογία

Η χορήγηση υποτροφιών απευθύνεται σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος και προσφέρει δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα και δὐο (2) για έρευνα στο εξωτερικό. Επίσης, το προσφερόμενο ποσό ανέρχεται στις 18.000 ετησίως για την Ελλάδα και σε 30.000 ετησίως για το εξωτερικό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαδικασία επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα συγκροτήσει μια Επιστημονική Επιτροπή, ώστε να επιτευχθεί η πιο ορθολογική και ανεξάρτητη επιλογή. Σαφώς, η επιλογή του Ιδρύματος αποτελεί αποκλειστικά πηγή ελεύθερης κρίσης του και δεν υπόκειται σε ενστάσεις. Τέλος, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο 2019.

Όροι συμμετοχής

 • Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
 • Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι ή  Πανεπιστημίου του εξωτερικού. (Δεκτοί, και όσοι έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.)
 • Ηλικιακό όριο τα 30 έτη, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1988. Για τους υποψήφιους πτυχιούχους ιατρικής το όριο ηλικίας είναι τα 32 έτη, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1986.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους).
 • Μη κατοχή μόνιμης θέσης εξαρτημένης εργασίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Ίδρυμα φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά, σε τέσσερα (1 πρωτότυπο και 3 φωτοαντίγραφα) αντίτυπα:

 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος ή βεβαίωση για την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου, στις οποίες πρέπει να αναφέρονται το θέμα και τα ονόματα των μελών της επιτροπής κρίσεως.
 • Δύο έως τρεις συστατικές επιστολές καθηγητών, που επέβλεψαν τη διδακτορική διατριβή του υποψηφίου.
 • Δήλωση για το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο και τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης, καθώς και το αναλυτικό της πρόγραμμα.
 • Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κλπ. (αν υπάρχουν).
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 α) για μη κατοχή μόνιμης θέσης εξαρτημένης εργασίας, β) για μη χρηματοδότηση της ερευνητικής πρότασης από άλλο ερευνητικό πρόγραμμα, γ) για παροχή ρητής συγκατάθεσης προς το Ίδρυμα για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τον σκοπό της εξέτασης της υποψηφιότητάς τους, καθώς και δ) (για τους άντρες υποψηφίους) την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.

Υποχρεώσεις

Μετά την οριστικοποίηση της υποτροφίας κάθε υπότροφος οφείλει:

 • Να υλοποιήσει απαραιτήτως το ερευνητικό του πρόγραμμα, για το οποίο έλαβε την υποτροφία.
 • Να υποβάλει, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του πρώτου έτους της υποτροφίας, έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνάς του, συνοδευόμενη από βεβαίωση του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. ή του επιβλέποντος ερευνητή.
 • Να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
 • Να δηλώνει αν έχει ή αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και σε θετική περίπτωση το ύψος και τη διάρκειά τους.
 • Να μνημονεύει το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως χορηγό της υποτροφίας, σε κάθε δημοσίευμα που θα αφορά τη μεταδιδακτορική έρευνα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 210-3237973 ή στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!