Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου υποτροφίες

Ίδρυμα Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου: Έξι (6) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

της Ευρυδίκης Μαρκοπούλου

Το ;Iδρυμα Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου, στοχεύοντας στην επιβράβευση των αποφοίτων Λυκείου που αρίστευσαν, προκηρύσσει τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βραβείων. Η απόφαση αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 2 του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3062/23-07-2020).

Σύμφωνα με την προκήρυξηθα δοθούν συνολικά έξι (6) βραβεία ύψους 1.000 ευρώ ανά άτομο. Από αυτά, τρία θα δοθούν σε απόφοιτους του Δήμου Πειραιά και από ένα βραβείο σε απόφοιτους της κάθε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αιγιαλείας.

Προϋποθέσεις

Τα βραβεία απευθύνονται σε μαθητές/τριες, οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Έχουν αποφοιτήσει τον Ιούνιο του 2023.
  • Έχουν τον υψηλότερο βαθμό απολυτηρίου.
  • Είναι δημότες των Δήμων Πειραιά και Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας, Αιγείρας και Διακοπτού).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο θα δοθεί στον/ην υποψήφιο/α με το χαμηλότερο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα.

Δικαιολογητικά Αίτησης

Προκειμένου να συμμετέχουν στην επιλογή, θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:

  • Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου υποτροφίεςΣχετική αίτηση στα γραφεία του Ιδρύματος.
  • Τίτλος σπουδών-απολυτήριο Λυκείου σε πρωτότυπη μορφή, δηλαδή να έχει επικυρωθεί από την σχολική μονάδα που πραγματοποιήθηκε η φοίτηση.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 του υποψηφίου και των γονέων του.

Εφίσταται η προσοχή των υποψηφίων για τη βράβευση ότι, μόνο το Ε1 ή μόνο το Εκκαθαριστικό δεν είναι αρκετό και η αίτηση θα απορρίπτεται. Πρέπει να σταλούν αντίγραφα και των δύο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν μέχρι τις 30/11/2023 να υποβάλουν τα δικαιολογητικά είτε με απλό ταχυδρομείο, είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία του Ιδρύματος (οδός Πύλης 7, 18531, Πειραιάς).

Δικαιολογητικά Υποτροφίας

Έπειτα από την ανακοίνωση των επιτυχόντων στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος, οι επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου μία σειρά από δικαιολογητικά, συγκεκριμένα:

  • Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής σε πανεπιστημιακό ίδρυμα ή σχολή.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα

Εφόσον αυτό απαιτηθεί, το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία από όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον, εφόσον είναι απαραίτητο για την διαδικασία.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με το Ίδρυμα τηλεφωνικά (215 535 6414) είτε μέσω email (idrimaelisavetsiaflampaloglou@yahoo.gr).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!