Ίδρυμα Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη

Ίδρυμα Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη – Έξι υποτροφίες για σπουδές σε ΑΕΙ

της Ασημίνας Μόσχου

Το ίδρυμα Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη ανακοινώνει πως χορηγεί έξι (6) υποτροφίες μετά από γραπτό διαγωνισμό στο μάθημα της έκθεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η υποτροφία αναφέρεται κυρίως σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Προϋποθέσεις

Οι μαθητές που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για την λήψη της υποτροφίας πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
 • Να έχουν ηλικία μέχρι τριάντα έξι (36) ετών.
 • Να έχουν καταγωγή (πατρική είτε μητρική από α) την τέως  επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου β) της τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και γ) την πόλη του Ηρακλείου Ν Ηρακλείου.
 • Να έχουν βαθμό “Άριστα” στο απολυτήριο λυκείου.
 • Να μην είναι άλλο μέλος της οικογένειας του υποψηφίου υπότροφος του Ιδρύματος.
 • Το ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του υποψηφίου να ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δυο χιλιάδες ευρώ (22.000E), προσαυξημένο κατά 15  τις εκατό για κάθε προστατευόμενο μέλος (μη συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου) και ισχύει μόνο για αυτούς που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους.

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα είναι τα εξής:

 1. Αίτηση χορήγησης υποτροφίας.
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό φοίτησης της σχολής ή του τμήματος που είναι φοιτητής ο υποψήφιος.
 6. Απολυτήριου λυκείου (άριστα)
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις σπουδές τους από άλλη πηγή και αποδέχονται τους όρους της προκήρυξης.
 8. Αντίγραφό εντύπων Ε1, Ε9 φορολογικού έτους 2022 ( οικογενειακό και ατομικού υποψηφίου)
 9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 (οικογενειακό και ατομικό υποψηφίου), σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή και οικογένεια αυτού δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

Επιπρόσθετα, βασικό κριτήριο για την επιλογή των υποψηφίων αποτελεί ο βαθμός στο μάθημα της έκθεσης. Αν ο υποψήφιος γράψει τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20) στο μάθημα τότε θεωρείται επιτυχόν.

Πληροφορίες

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δικαιολογητικών είναι 30/11/2023. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο γραφείο του ιδρύματος (Οδός δικαιοσύνης 57, ΤΚ 71202, Ηράκλειο) ταχυδρομικώς, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810288472, 6980262941

Email: ergazakeio.Idryma@gmail.com

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!