Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες

του Ιάσονα Κρανιά

Προκηρύσσεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «Research in Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)» από το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ 

Σκοπό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Research in Marine Sciences» αποτελεί η διεύρυνση της γνώσης μέσω της παροχής θεωρητικού υποβάθρου στον τομέα του σχεδιασμού, υλοποίησης και αντιμετώπισης ιδιαιτεροτήτων κατά τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης έρευνας στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, σε αντικείμενα που αφορούν σε φυσικές, χημικές, γεωλογικές και οικολογικές διεργασίες, στην ωκεανογραφία, στις θαλάσσιες βιοεπιστήμες, στην προστασία των οικοσυστημάτων και την ορθολογική διαχείριση των πόρων τους καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων, και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς.

Γενικές πληροφορίες

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) ECTS μονάδων, τριάντα (30) ανά εξάμηνο. Η συγκέντρωση του συνόλου των μονάδων απαιτεί την επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών καθώς και την επιτυχή εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Στο πρόγραμμα προβλέπεται αποκλειστικά πλήρης φοίτηση και δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής. Υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής των μαθημάτων σε απογευματινές ώρες και των ασκήσεων/εργασιών πεδίου και τα Σαββατοκύριακα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Έπειτα από την ολοκλήρωση του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Κατά τη διάρκεια του 2ου και 3ου ακαδημαϊκού εξαμήνου, τα μαθήματα του προγράμματος θα προσανατολιστούν στη διεξαγωγή έρευνας στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων. Έτσι, οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα στα πλαίσια ενός ερευνητικού θέματος που θα συναποφασίσουν με τον/την  επιβλέποντα/ουσα  καθηγητή/καθηγήτρια 2να εξασκήσουν στην πράξη τις μεθόδους που θα έχουν ήδη διδαχθεί.

Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων (μαθήματα, εργασίες, ασκήσεις) είναι υποχρεωτική και μέσω αυτής οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν σε όλες τις ακόλουθες φάσεις: έναρξη διατριβής, καθορισμός ερευνητικών ερωτημάτων, εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, σχεδιασμός έρευνας-μεθοδολογικό πλαίσιο, υλοποίηση έρευνας (στο εργαστήριο ή στο πεδίο), ανάλυση δεδομένων, συγγραφή επιστημονικού άρθρου

Τρόπος παρακολούθησης

Υπάρχει η δυνατότητα δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Ειδικότερα, στο πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο της φοίτησης (11 εβδομάδες διδασκαλίας) στο Π.Μ.Σ είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία των φοιτητών/τριων στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Μυτιλήνη. Στο 2ο και 3ο ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι δυνατοί και οι δύο τρόποι παρακολούθησης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) ανάλογα και με το αντικείμενο του ερευνητικού θέματος που θα επιλεγεί από κάθε φοιτητή/τρια.

Γλώσσα διδασκαλίας 

Η γλώσσα όλων των σταδίων του Π.Μ.Σ (μαθήματα, διπλωματική εργασία, υποβολή δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό) είναι η Αγγλική.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ

Τα προσόντα που απαιτούνται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ είναι τα εξής:

 • Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος α’ κύκλου.
 • Επάρκεια της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας (π.χ. ελληνικά) πέραν της Αγγλικής.
 • Δεκτοί γίνονται οι πτυχιούχοι των: Τμημάτων Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (πρώην Επιστημών της Θάλασσας) Περιβάλλοντος, Ωκεανογραφίας, Θαλάσσιας Βιολογίας, Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων Πανεπιστημίων καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Επιπλέον, δεκτοί μπορούν να γίνουν επί πτυχίω φοιτητές/τριες των τμημάτων που αναφέρονται άνωθεν υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.
 • Για να αποδοθεί το μεταπτυχιακό δίπλωμα θα πρέπει το πτυχίο ή δίπλωμα α’ κύκλου να είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), χωρίς να απαιτείται η αναγνώριση πριν την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου έως και τις 15 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής του Συστήματος Ναυτίλος).
 2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών, ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)  το αργότερο έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους και πριν την ορκωμοσία και την απονομή του Διπλώματος. 
 3. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
 4. Βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρονται οι σπουδές, τυχόν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία και οποιοδήποτε άλλο σχετικό προσόν.
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής (τουλάχιστον επιπέδου Β2) και άλλων γλωσσών, εάν υπάρχουν.
 8. Τεκμηρίωση γνώσης μιας γλώσσας, πέραν της αγγλικής (για απόφοιτους ελληνικών πανεπιστημίων δεν απαιτείται η τεκμηρίωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας).
 9. Δύο συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν.
 10. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 11. Τέλος, οι υποψήφιοι/ες  μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση στο σύστημα «ΝΑΥΤΙΛΟΣ», το βιογραφικό σημείωμα, η φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και κάθε άλλο στοιχείο, θα πρέπει να επισυναφθούν στο πεδίο «Βιογραφικό» σε μορφή αρχείου zip.

Επίσης οι υποψήφιοι/ες  καλούνται:

α) σε προφορική συνέντευξη (εφόσον πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια ήτοι, πτυχίο ή δίπλωμα α’ κύκλου σπουδών, επάρκεια της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της Αγγλικής). Κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία, δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συνέντευξης.

β) να εξεταστούν για επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα, σε περίπτωση που δεν έχουν καταθέσει πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδο B2 τουλάχιστον.  Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες

Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση στην Αγγλική γλώσσα καθώς και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στη Μυτιλήνη, στο Κτίριο του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών εντός μηνός Ιουλίου 2022 (οι ημερομηνίες θα αναρτηθούν εγκαίρως στην Ιστοσελίδα του Τμήματος). 

Κριτήρια επιλογής

 • Βαθμός πτυχίου (30/100).
 • Βαθμός δεύτερου πτυχίου ή  διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (5/100).
 • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας) (10/100). 
 • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (5/100). 
 • Συστατικές επιστολές (5/100). [με δύο θετικές συστατικές επιστολές μπαίνει βαθμός 5, με μία θετική συστατική επιστολή μπαίνει βαθμός 3].
 • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (10/100). [10 αν υπάρχει τουλάχιστον μία δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ως πρώτος/η συγγραφέας, 8 αν υπάρχει τουλάχιστον μία δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, 5 αν υπάρχει τουλάχιστον μια δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου ως πρώτος/η συγγραφέας, 3 αν υπάρχει τουλάχιστον μια δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου].
 • Γλωσσομάθεια (εφόσον η επάρκεια στα Αγγλικά είναι επιπέδου C1 τουλάχιστον) (5/100). [επίπεδο C2 βαθμολογείται με 5, επίπεδο C1 βαθμολογείται με 3].
 • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (5/100). [σχετική ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία άνω των 2 ετών βαθμολογείται με 5, άνω του 1 έτους με 3, άνω των 3 μηνών με 2].
 • Προφορική συνέντευξη (25/100). [αξιολογούνται το συνολικό γνωσιακό επίπεδο του/της υποψηφίου/ας, οι ειδικότερες ικανότητες, η ωριμότητα ως προς την υλοποίηση θαλάσσιας έρευνας, η προηγούμενη επικοινωνία με καθηγητές του τμήματος ή καθηγητές/ερευνητές άλλων οργανισμών για το αντικείμενο της υλοποιηθείσας έρευνας].

Απαιτείται συνολικός βαθμός ανώτερος του 60 για την αποδοχή της αίτησης. Αν υπάρχουν περισσότεροι από 10 υποψήφιοι με βαθμό ανώτερο του 60, κατατάσσονται με βάση το βαθμό και γίνονται δεκτοί οι δέκα υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες. Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «RESEARCH IN MARINE SCIENCES» απαιτείται η καταβολή διδάκτρων του ύψους των εννιακοσίων (900) ευρώ. Η καταβολή τους πραγματοποιείται σε τρεις (3) δόσεις των τριακοσίων (300) ευρώ. Η πρώτη κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, η δεύτερη κατά την έναρξη του Β’ εξαμήνου και η τρίτη κατά την έναρξη του Γ’ εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/τριες  των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός των απαλλασσόμενων φοιτητών/τριών δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο ΠΜΣ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή,  δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Παροχές

«Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης (υπό προϋποθέσεις), καθώς και χορήγησης υποτροφιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος». Επίσης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει θεσπίσει Βραβεία Αριστείας για μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Ίδρυμα. 

Περισσότερες πληροφορίες

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ως προς την υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Μαίρη Πιττού, τηλ. επικοινωνίας: 22510-36862, Fax: 22510-36809, E-mail: rmsc@marine.aegean.gr). Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του ΠΜΣ οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην/στους  κ.κ. καθηγήτρια/καθηγητές: Ε. Κρασακοπούλου (ekras@aegean.gr, 22510-36836) Στ. Κατσανεβάκη (Katsanevakis@aegean.gr, 22510-36821), και Ο. Τζωράκη (rania.tzoraki@aegean.gr, 22510-36840).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!